TINH THẦN NỮ QUYỀN TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA Y BAN

FEMINIST SPIRIT IN Y BAN’S SHORT STORIES

Tóm tắt:

Trong xã hội hiện đại, viết và đấu tranh cho quyền lợi và quyền bình đẳng của phụ nữ ngày càng phát triển mạnh mẽ, được thể hiện trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa. Trong đó, văn học - một bộ phận của văn hóa được xem là tiền tiêu và có ảnh hưởng sâu đậm nhất. Một trong những đóng góp vào sự thành công của văn học nước nhà trên bước đường hội nhập sâu rộng với văn học thế giới với xu hướng chung “nữ quyền hóa”, không thể không nhắc đến nhà văn Y Ban. Nữ nhà văn Y Ban được xem như là một “luồng gió mới” trong nền văn học hiện đại Việt Nam với những tác phẩm thấm đẫm tính nhân văn và giá trị về “giới thứ hai”. Bài viết đi sâu, nghiên cứu, phân tích, làm rõ những tác phẩm mang giá trị nhân văn sâu rộng của tinh thần nữ quyền với hình tượng người phụ nữ đấu tranh vì tình yêu, hạnh phúc cũng như bản năng tính dục và nhu cầu giải phóng tính dục trong một số tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Y Ban.

Từ khóa: nữ quyền; hình tượng phụ nữ; văn học; truyện ngắn Y Ban; đấu tranh; tính nữ.

Abstract:

In modern society, writing and fighting for women's rights and equality is growing strongly, which is expressed in all fields of politics, economy and culture. In those fields, literature, a part of culture, is considered as the front line and has the greatest influence. Contributing to the success of the country's literature on the way of deep integration into world literature with the general trend of “feminism”, it is impossible not to mention the writer Y Ban. Female writer Y Ban is seen as a “new wind” in modern Vietnamese literature with works imbued with humanity and value of "the second world". The article goes deeply, researches, analyzes and clarifies the works with the deep humanistic values of feminist spirit with the image of women struggling for love and happiness as well as sexual instincts and needs to release sex in some typical works of writer Y Ban.

Keywords: writer; feminism; spirit; literature; Y Ban’s short stories; fighting; female.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng