KĨ NĂNG XÃ HỘI CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

SOCIAL SKILLS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN DA NANG CITY

Tóm tắt:

Con người là một thực thể xã hội, là một thành viên của một cộng đồng, một xã hội nhất định; do đó kĩ năng thích ứng xã hội là quan trọng và vô cùng cần thiết đối với mỗi người. Đặc biệt, trong giai đoạn dậy thì có những biến đổi mạnh mẽ về thể chất và tâm lí, học sinh trung học cơ sở rất cần được giáo dục các kĩ năng xã hội. Nghiên cứu được thực hiện trên 280 học sinh trung học cơ sở ở thành phố Đà Nẵng, bằng phương pháp trắc nghiệm (phương pháp chính) nhằm đánh giá thực trạng kĩ năng xã hội và những yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng này ở học sinh. Kết quả khảo sát cho thấy kĩ năng xã hội cho lứa tuổi học sinh trung học cơ sở ở mức trung bình, tập trung vào bốn kĩ năng cơ bản như sau: kĩ năng hợp tác, kĩ năng tự khẳng định, kĩ năng đồng cảm và kĩ năng tự chủ. Đề tài đề xuất các biện pháp nâng cao kĩ năng xã hội cho học sinh trung học cơ sở theo hướng chú trọng rèn luyện các kĩ năng thành phần trong chương trình học tập, đồng thời cần có sự phối hợp tích cực của gia đình học sinh.

Từ khóa: kĩ năng; kĩ năng xã hội; học sinh trung học cơ sở.

Abstract:

Human is a social entity, a member of a community and a certain society. Therefore, social adaptation skills are important and necessary for each person/ every individual. In particular, there are strong physical and psychological changes in puberty, so secondary school students need to be trained in social skills. This study was conducted on 280 secondary school students in Da Nang city, using multiple choice questions (main method) to assess the status of social skills and the factors affecting those skills. The results show that social skills of secondary school students are ranked on the average, focusing on the following four basic skills: Cooperation, assertion, empathy and self-control. We proposes measures to improve social skills for secondary school students in the direction of focusing on training component skills in the study program, and needing active coordination of the family at the same time.

Keywords: skill; social skill; secondary school student.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
128(02).20189630-06-18
226(05).201710130-12-17
325(04).20178530-12-17