NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU PHÁT QUANG Zn2SiO4 PHA TẠP ION Mn2+

STUDY ON STRUCTURAL AND OPTICAL PROPERTIES OF Zn2SiO4 DOPED WITH Mn2+

Tóm tắt:

Trong nghiên cứu này, vật liệu phát quang Zn2SiO4 pha tạp ion Mn2+ đã được chế tạo bằng phương pháp phản ứng pha rắn. Cấu trúc và tính chất quang của chúng được nghiên cứu bằng phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD) và đo phổ phát quang (PL). Các kết quả XRD cho thấy kích thước tinh thể của vật liệu phát quang cỡ vài trăm nanomet. Các kết quả XRD cũng chỉ ra sự ảnh hưởng của nồng độ ion pha tạp Mn2+ lên cấu trúc tinh thể của vật liệu nền Zn2SiO4, từ đó làm thay đổi cường độ phát quang của vật liệu như thể hiện trong các kết quả đo PL. Các kết quả trên có thể được giải thích dựa trên sự chênh lệch về kích thước của ion pha tạp Mn2+ và ion Zn2+ trong vật liệu nền và hiện tượng dập tắt huỳnh quang do nồng độ.

Từ khóa: vật liệu phát quang; Zn2SiO4 pha tạp Mn2+; cấu trúc tinh thể; hằng số mạng; kích thước hạt.

Abstract:

In this study, luminescence materials Zn2SiO4 doped with Mn2+ were fabricated by using the solid state reaction method. The structural and luminescence properties were investigated by using X-ray diffraction (XRD) and photoluminescence (PL) measurements. XRD results show that the crystallite size of the materials is a few hundred nanometers. The results also show the influence of Mn2+ concentration on the crystallite structure of Zn2SiO4, as a result, influencing the luminescence intensity of the materials, as shown in PL results. The obtained results can be explained based on the difference in the size of ions Mn2+ and Zn2+ and the luminescence quenching phenomenon.

Keywords: luminescence materials; Mn2+ doped Zn2SiO4; crystallite structure; lattice constants; crystallite size.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
132(01).20191330-03-19
226(05).20171430-12-17
320(03).20161730-09-16