MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG NGỮ NGHĨA CỦA TỪ HÁN VIỆT TRONG TIẾNG VIỆT HIỆN ĐẠI

SOME SEMANTIC FEATURERES OF SINO VIETNAMESE WORD

Tóm tắt:

Do hoàn cảnh địa lí và điều kiện lịch sử, từ gốc Hán nói chung và từ Hán Việt nói riêng được du nhập vào nước ta bằng những con đường khác nhau, trong những thời kì khác nhau, phong phú về số lượng, góp phần tạo nên tính đa dạng của vốn từ tiếng Việt. Từ Hán Việt đã tham gia vào quá trình đồng hoá ngữ nghĩa theo hướng: giữ nguyên nghĩa gốc, thu hẹp nghĩa, mở rộng nghĩa và thay đổi nghĩa hoàn toàn so với nghĩa gốc. Theo thống kê của các nhà ngôn ngữ học, từ Hán Việt chiếm hơn 60% trong vốn từ tiếng Việt và đóng một vai trò hết sức quan trọng trong từ vựng tiếng Việt. Mặc dù người học được trang bị vốn kiến thức về từ Hán Việt qua các cấp học nhưng trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu chúng tôi vẫn nhận thấy đối với người Việt nói chung và các em sinh viên nói riêng, từ Hán Việt vẫn là rào cản không nhỏ. Vì vậy, nghiên cứu đặc điểm ngữ nghĩa từ Hán Việt sẽ có ý nghĩa tích cực đối với việc dạy học và nghiên cứu từ Hán Việt.

Từ khóa: hiện tượng ngữ nghĩa; từ hán Việt; giữ nguyên nghĩa; mở rộng nghĩa; thay đổi nghĩa.

Abstract:

Due to geographical position and historical circumstance, the Chinese Vietnamese words in general and the Sino Vietnamese in particular was imported into Vietnam through various doors and periods. Their large quantity contributed to the diversity of the Vietnamese vocabularies. The Sino-Vietnamese participated in the sematic assimilation in the direction of: keeping the original meaning, narrowing the meaning, expanding the meaning and changing the meaning completely from the original meaning. According to the linguistic statistic, the Sino Vietnamese which takes up 60% the Vietnamese, plays a very significant role in the Vietnamese lexicon. Although Vietnamese learners have been taught Sino-Vietnamese through all levels of grade, during our teaching, it is found that Vietnamese in general and the undergraduate students in particular still find difficult to use the Sino Vietnamese. Thus, studying the sematic characteristics of the Sino Vietnamese will contribute to the teaching, learning and researching the Sino Vietnamese vocabularies.

Keywords: semantic featureres; Sino Vietnamese; keeping the original meaning; narrowing the meaning; expanding the meaning; changing the meaning.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng