QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP ÁP DỤNG CHO MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

THE PROCESS OF DEVELOPING INTEGRATED TEACHING TOPICS FOR NATURAL SCIENCE AT SECONDARY SCHOOL TOWARDS THE NEW GENERAL EDUCATION PROGRAM

Tóm tắt:

Chương trình giáo dục môn Khoa học tự nhiên (KHTN) đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2019. Trong đó, chương trình môn KHTN được xây dựng dựa trên quan điểm dạy học tích hợp (DHTH), các nội dung dạy học được lồng ghép tích hợp kiến thức của môn Vật lí - Hóa học - Sinh học. Để thực hiện tốt quan điểm dạy học tích hợp, trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu đề xuất quy trình xây dựng chủ đề tích hợp áp dụng trong dạy học môn KHTN theo hướng nâng cao năng lực tự học của học sinh (HS), góp phần đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao hiệu quả dạy học môn KHTN theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Từ khóa: khoa học tự nhiên; đổi mới giáo dục; dạy học tích hợp; năng lực; phát triển năng lực.

Abstract:

The curriculum of natural science was issued by the Ministry of Education and Training on December 26, 2019. Accordingly, the natural science curriculum is built based on the viewpoint of integrated teaching, and the teaching contents are the integration of physics, chemistry and biology. In order to implement the integrated teaching perspective well, in this paper, a process of developing integrated topics for teaching natural science towards the development of students’ self-study competence is proposed, contributing to innovating teaching methods, improving the effectiveness of teaching natural science towards the new general education program.

Keywords: natural science; education innovation; integrated teaching; competence; capacity development.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
132(01).20198230-03-19
229A(03).20183130-09-18
329B(03).20181730-09-18
429A(03).20189530-09-18
527(01).20188530-03-18
627(01).20188530-03-18
721(04).20169930-12-16
8
Tác giả: TS. Lê Thanh Huy
5(04) - 201211515-12-12
9
Tác giả: TS. Lê Thanh Huy
2(01) - 201210815-03-12