XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG DẠY HỌC MÔN SINH HỌC CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM

A SET OF CRITERIA FOR EVALUATING BIOLOGY TEACHING SKILL FOR STUDENTS IN UNIVERSITY OF EDUCATION

Tóm tắt:

Kĩ năng dạy học (KNDH) là một thành phần quan trọng của năng lực dạy học, góp phần hiện thực hóa năng lực dạy học. Việc đánh giá KNDH thường khá chủ quan, khó có thể áp dụng các công cụ thông thường như câu hỏi, bài tập đánh giá. Muốn đánh giá KNDH cần phải có bộ công cụ đánh giá chuyên biệt với các tiêu chí được mô tả cụ thể. Trong phạm vi nghiên cứu, chúng tôi đề xuất quy trình xây dựng bộ tiêu chí và công cụ đánh giá KNDH môn Sinh học, chủ yếu tập trung vào các kĩ năng thuộc nhóm “Tổ chức bài học trên lớp”. Đó là nguồn tư liệu để vận dụng xây dựng hệ thống tiêu chí và thiết kế bộ công cụ đánh giá các KHDN khác.

Từ khóa: kĩ năng dạy học; tiêu chí; công cụ đánh giá; Sinh học.

Abstract:

Teaching skill is ones of the important components of teaching competence and help to realize the teaching ability. The evaluation of teaching skills is often quite subjective, so it is difficult to apply common tools such as questions, assessment exercises. To evaluate teaching skills, a specific assessment tool should be provided with the criteria described. Within the framework of the study, we propose a process to develop a set of criteria and tools for assessing Biological teaching skills in some of "Classroom Organization Skills". They are materials to develop a system of criteria and design a toolkit for assessing other teaching skills.

Keywords: teaching skill; criteria; assessment tool; Biology.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
132(01).20191830-03-19
218(01).201612730-03-16
312(03) - 201412620-09-14
43(02) - 201210215-08-12
5
Tác giả: ThS. Lê Thị Mai
2(01) - 20125815-03-12