TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ ĐẾN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

IMPACT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION UPON THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION IN THE CURRENT STAGE

Tóm tắt:

Sự chuyển đổi từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3 sang cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) đặt ra cho nhân loại nói chung và cho các nền kinh tế nói riêng nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức. Giáo dục (GD) là một bộ phận của kinh tế - xã hội (KT-XH), nên GD nói chung và GD đại học (ĐH) nói riêng cũng chịu sự chi phối bởi những đặc điểm của cuộc cách mạng này. Chúng ta cần nhận diện những tác động đến GD nói chung, GDĐH nói riêng trong bối cảnh chuyển đổi này và xác định yêu cầu về năng lực thích ứng của cán bộ quản lí giáo dục đại học (CBQL GD ĐH) khi đối mặt với những thách thức của các thay đổi xuất hiện trong cuộc CMCN 4.0.

Từ khóa: cách mạng công nghiệp; tác động; giáo dục; thích ứng; 4.0.

Abstract:

The transformation from the 3rd industrial revolution to the 4th industrial revolution (Revolution 4.0) has put forth opportunities as well as challenges for humankind in general and for economies in particular. Education is a part of socio-economy, so education in general and higher education in particular is also influenced by the characteristics of this revolution. It is necessary to identify the impacts on education in general, higher education in particular in this transformation context and determine adaptation requirements to face the challenges of changes occurring in Revolution 4.0.

Keywords: industrial revolution; impact; education; adaptation; 4.0.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
120(03).201611330-09-16
217B(04) - 20156630-12-15
314(01) - 20157231-03-15
45(04) - 201210515-12-12
52(01) - 20129215-03-12