VẬN DỤNG MÔ HÌNH VARK VÀO DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 2

VARK – MODEL OF LEARNING STYLE IN 2nd GRADE MATH TEACHING

Tóm tắt:

Ngày nay, môi trường lớp học có tính phân hóa cao bởi mỗi người học khác nhau sẽ sở hữu những đặc trưng khác nhau về tâm sinh lí nên họ sẽ có những cách thức khác nhau trong việc tiếp nhận, xử lí và phản hồi thông tin. Nghiên cứu các mô hình phong cách học (PCH) đã được xây dựng và công bố trên thế giới chúng tôi lựa chọn và vận dụng mô hình thích hợp vào dạy học Toán lớp 2 ở Việt Nam, đó là mô hình phong cách học VARK của Fleiming với 4 kiểu học khá phổ biến là nhìn, nghe, đọc-viết và vận động. Mặc dù tất cả các giác quan đều được sử dụng trong quá trình học, tuy nhiên với mỗi cá nhân thường có sự ưu tiên nhất định cho một giác quan nào đó mà họ có thế mạnh. Vậy dạy học môn Toán lớp 2 theo các kiểu học tập của mô hình VARK như thế nào là nội dung chính được bàn luận trong bài viết này.

Từ khóa: mô hình VARK; dạy học; dạy học môn Toán lớp 2.

Abstract:

In present-day classes, the differentiation is dramatically increasing. Because of owning psychological characteristics, each learner has their own ways to input, handle and response. There is a research about model of learning style (MLS), which was conducted and published over the world. Basing on the research, we have selected and applied the most suited model to 2nd grade Math teaching in Viet Nam. VARK - a model of learning style of Fleiming, comprises 4 typical methods; watching, listening, reading - writing and practicing. During the process of gaining particular knowledge, learners make use of entire senses. Despite that, each individual has a certain priority to the senses, which is one of their strengths. In this article, we discuss on the topic of taking 4 methods in model of learning style VARK into 2nd grade Math teaching.

Keywords: VARK - model; teaching; 2nd grade Math teaching.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
124(03).20179330-09-17