MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỰC TRẠNG RÈN LUYỆN KĨ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THE FACTORS AFFECTING THE SITUATION OF SOFT SKILLS TRAINING OF HO CHI MINH CITY’S STUDENTS

Tóm tắt:

Bài viết trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng rèn luyện kĩ năng mềm của sinh viên (SV) và nêu ra những nguyên nhân gây hạn chế việc rèn luyện kĩ năng mềm của SV tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Qua việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng cũng như nguyên nhân, chúng tôi có thể khẳng định việc phát triển công tác rèn luyện kĩ năng mềm là yêu cầu cấp bách trang bị cho SV năng lực để đương đầu với những chuyển biến mới của thời đại.

Từ khóa: yếu tố ảnh hưởng; nguyên nhân gây hạn chế; kĩ năng mềm; sinh viên.

Abstract:

The article presents the factors that affect the soft skills training of students and outlines the reasons for the limitation of soft skills training of students in Ho Chi Minh City today. By analyzing the factors affecting the situation as well as the causes of the shortcomings, it can be said that the development of soft skills training is an urgent condition that equips students to prepare themselves with competences in the new changes of the era.

Keywords: factors of agffecting; causes of limitations; soft skills; students.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng