CHÍNH SÁCH TIẾN CỬ NHÂN TÀI CỦA TRIỀU NGUYỄN VÀ BÀI HỌC CHO CÔNG TÁC CÁN BỘ HIỆN NAY (1802 - 1884)

TALENT RECOMMENDATION POLICY OF THE NGUYEN DYNASTY AND LESSONS FOR CURRENT STAFF MANAGEMENT (1802 - 1884)

Tóm tắt:

Tiến cử nhân tài là một chính sách thường được các triều đại phong kiến Việt Nam sử dụng bên cạnh con đường khoa cử nhằm không bỏ sót người tài vì một lí do nào đó mà không dự thi và đang ẩn dật trong nhân dân. Dưới triều Nguyễn, chính sách này được sử dụng khá hiệu quả với không ít người tài xuất thân từ con đường tiến cử được lưu danh tên tuổi như Nguyễn Đăng Tuân, Thân Văn Quyền, Phan Huy Chú, Nguyễn Tri Phương… Nhìn lại chính sách này với những ưu điểm, hạn chế của nó sẽ gợi mở những kinh nghiệm hữu ích cho công tác cán bộ hiện nay.

Từ khóa: nhân tài; triều Nguyễn; cán bộ; tiến cử.

Abstract:

In conclusion, talent recommendation was a policy commonly used by Vietnamese feudal dynasties, as well as the talent recruitment examinations; in order not to miss talented people who for some reasons didn’t take the exams and led a secluded life. During the Nguyen Dynasty, this policy was used quite effectively by which many talented people to be named as Nguyen Dang Tuan, Than Van Quyen, Phan Huy Chu, and Nguyen Tri Phuong was recommended. This policy with its advantages and drawbacks will open up useful experiences for current staff management.

Keywords: talent; Nguyen Dynasty; staff; recommendation.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
128(02).20186830-06-18
226(05).20174030-12-17
323(02).20176330-06-17
416(03) - 20156425-09-15
514(01) - 20155631-03-15
610(01) - 20145315-04-14
72(01) - 20127815-03-12