ẢNH HƯỞNG CỦA HỢP PHẦN LÊN TÍNH CHẤT QUANG CỦA ION Eu3+ TRONG THỦY TINH

EFFECTS OF COMPOSITION ON OPTICAL PROPERTY OF Eu3+ ION IN GLASSES

Tóm tắt:

Thủy tinh với hợp phần TeO2-B2O3-ZnO-Na2O-Eu2O3 được chế tạo bằng phương pháp nóng chảy, các tính chất quang của các mẫu thủy tinh này được khảo sát thông qua phổ phát quang và phổ kích thích phát quang. Phân tích chi tiết phổ kích thích phát quang của các mẫu, chúng tôi thấy rằng bên cạnh các vạch kích thích về phía năng lượng cao, xuất hiện các vạch có cường độ yếu, nguồn gốc các vạch này là vạch phonon side band. Phổ phonon side band (PSB) cho phép nghiên cứu trạng thái dao động của mạng nền, năng lượng dao động của các nhóm nguyên tử lân cận và các liên kết với ion Eu3+. Thông qua phổ kích thích, phổ phonon side band tương ứng với chuyển dời điện tử 7F0 - 5D2 của ion Eu3+ được quan sát. Sự ảnh hưởng của hợp phần lên hằng số liên kết điện tử - phonon của ion Eu3+ trong hệ thống các mẫu thủy tinh đã giải thích sự thay đổi trong phổ kích thích.

Từ khóa: ion Eu3+; ion đất hiếm; thủy tinh; phổ phonon side band; tính chất quang.

Abstract:

The glasses with the composition of TeO2-B2O3-ZnO-Na2O-Eu2O3 has been synthesized by melt quenching method, their luminescence properties were investigated by excitaion and emission spectra. The local structure of the Eu3+ ions in the prepared glasses can be explored using phonon side band (PSB) spectra of the Eu3+ ions at the high energy side of the 7F0- 5D0 transition. Phonon side band associated with the 7F0-5D0 transition deals with the local structure coordinating Eu3+ ions and the nature of the vibrations around the Eu3+ ion sites. The PSB has been studied to understand the vibration behavior of the lattice in the immediate vicinity of the rare earth ions. In the excitation spectrum, PSB associated with the pure electronic transition 7F0 – 5D0 at 465 nm is clearly observed. The composition dependence of the electron- phonon coupling strength has been used to explain the variation of the spectroscopic properties of the sample system.

Keywords: ion Eu3+; rare earth ions; glass; phonon side band and optical properties.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
132(01).2019930-03-19
222(01).20171631-03-17
316(03) - 201513125-09-15
416(03) - 2015525-09-15