VÀI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM VÀ Ý NGHĨA CỦA KĨ NĂNG QUAN SÁT ĐỐI VỚI TRẺ 5-6 TUỔI

THE ROLE, CHARACTERISTIC AND SIGNIFICANCE OF OBSERVATIONAL SKILL OF CHILDREN AGED 5 YEARS TO 6 YEARS OLD

Tóm tắt:

Bài viết trình bày khái quát cơ sở lí luận về kĩ năng quan sát của trẻ 5-6 tuổi: Khái niệm kĩ năng quan sát; biểu hiện kĩ năng quan sát; đặc điểm kĩ năng quan sát của trẻ 5-6 tuổi; cơ sở tâm lí của kĩ năng quan sát ở trẻ 5-6 tuổi; vai trò của quan sát đối với sự phát triển nhận thức của trẻ 5-6 tuổi. Đây sẽ là cơ sở để nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất những biện pháp nhằm phát triển kĩ năng quan sát cho trẻ 5-6 tuổi một cách hiệu quả.

Từ khóa: quan sát; kĩ năng; kĩ năng quan sát; trẻ 5-6 tuổi; kĩ năng quan sát của trẻ 5-6 tuổi.

Abstract:

The paper presents an overview of the rationale for observational skills of children aged 5-6 years: Concept of observational skills; Expression of observational skills; Characteristics of observational skills of children 5-6 years old; Psychological basis of observational skills in children 5-6 years old; The role of observation for the cognitive development of children from 5-6. This will be the basis for studying and evaluating the situation and proposing effective measures to develop observational skills of children at the age of 5-6.

Keywords: observation; skill; observational skills; 5,6-year-old children; Observational skills of children at the age of 5-6.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
127(01).201810830-03-18
221(04).201610730-12-16