VAI TRÒ CỦA INTERNET ĐỐI VỚI SỰ LỰA CHỌN NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH VÀ TP. BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI

Internet as a factor in students’ career choice: a case study involving high school students in Ho Chi Minh city and Bien Hoa city

Tóm tắt:

Trong kỉ nguyên công nghệ, với sự bùng nổ của thông tin hiện nay, Internet được xem là một trong những nhân tố then chốt tác động đến quyết định chọn nghề của học sinh. Do đó việc đánh giá đúng đắn vai trò của Internet và sử dụng hiệu quả công cụ này có ý nghĩa thực tiễn quan trọng đối với hoạt động giáo dục hướng nghiệp. Đề tài áp dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp (khảo sát 400 học sinh bằng bảng hỏi và thảo luận nhóm với 24 học sinh) được tiến hành trên địa bàn TP. HCM và TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nghiên cứu khẳng định Internet đã phần nào “trao quyền” cho học sinh và giúp các em tự chủ trong quyết định chọn nghề. Tuy nhiên, vai trò của Internet chủ yếu tác động đến quá trình bổ sung thông tin và củng cố sự tự tin trong lựa chọn trước đó của học sinh hơn là định hướng con đường nghề nghiệp từ ban đầu. Quá trình truyền thông tin Internet đến học sinh trong quá trình chọn nghề là quá trình truyền thông liên cá nhân hơn là truyền thông đại chúng.

Từ khóa: Internet; truyền thông đại chúng; lựa chọn nghề nghiệp; hướng nghiệp.

Abstract:

In the current digital era, with the explosion of information technology, the Internet is recognized as one of the key factors affecting students’ career decisions. Therefore, the proper assessment and effective usage of the Internet would have important and practical implications for vocational education. This study applied mixed methods, in which 400 students were surveyed by questionnaires and 24 students were interviewed in focus group discussion, and those were conducted in HCMC and Bien Hoa City of Dong Nai province. The results of the study confirm that the Internet has comparatively "empowered" students and helps them be autonomous in career decisions. Rather than orientating their career path from the beginning, the role of the Internet primarily affects the process of supplementing information and strengthening students’ confidence in their previous choices . Furthermore, the process of transmitting information from the Internet to students during the career selection is considered as an interpersonal communication rather than mass communication.

Keywords: Internet; mass communication; career choice; career guidance.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng