NGHIÊN CỨU SỰ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA CÂY CÀ TÍM (Solanum melongena L.) GIỐNG THÁI LAN (EGGPLANT No1) TRỒNG TẠI XÃ HÒA KHƯƠNG, HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

RESEARCH ON THE GROWTH, DEVELOPMENT, PRODUCTIVITY AND QUALITY OF THE THAI EGGPLANT VARIETY (Solanum melongena L., EGGPLANT No1) PLANTED AT HOA KHUONG COMMUNE, HOA VANG DISTRICT, DA NANG CITY

Tóm tắt:

Cây cà tím giống Eggplant No1 nhập nội từ Thái Lan khi trồng ở vụ xuân hè năm 2018 tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng bằng kĩ thuật tưới nhỏ giọt kết hợp châm phân tự động với các công thức phân Davysol, Grogreen, Hakaphos đã cho kết quả tốt. Các chỉ tiêu sinh trưởng (chiều cao cây, số lá/ cây, chỉ số diện tích lá, sự phân cành), số hoa/ cây, tỉ lệ đậu quả, chiều dài quả, đường kính quả, trọng lượng quả, năng suất và phẩm chất quả ở các công thức bón phân đều cao hơn đối chứng. So sánh với các công thức phân Davysol, Grogreen; công thức phân Hakaphos cho kết quả tốt hơn (đạt năng suất 38,9 tấn/ha).

Từ khóa: cà tím Eggplant No1; sinh trưởng; phát triển; năng suất; phẩm chất; Hòa Khương.

Abstract:

The Eggplant No1 imported from Thailand was grown in the spring-summer season of 2018 in Hoa Khuong commune, Hoa Vang district, Da Nang city by automatic drip irragation and fertilizers, the Davysol fertilizer formula, the Grogreen fertilizer formula, the Hakaphos formula performed a. The growth indexes (tree height, number of leaves/ tree, leaf area index, branching), number of flowers/ trees, fructification rate, fruit length, fruit diameter, fruit weight, fruit productivity and quality were also higher than the control. Compared with the Davysol and Grogreen fertilizer formulas; Hakaphos one brought better results (yield 38.9 tons/ ha).

Keywords: Eggplant No1; growth; development; productivity; quality; Hoa Khuong commune.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
112(03) - 20149520-09-14
26(01) - 20131715-03-13
34(03)- 20122915-09-12
42(01) - 20123315-03-12
51(1) - 201111015-11-11