THỰC TRẠNG DẠY HỌC LUYỆN TỪ VÀ CÂU CHO HỌC SINH TIỂU HỌC DÂN TỘC JRAI TẠI HUYỆN IA GRAI, GIA LAI

THE SITUATION OF TEACHING WORDS AND SENTENCES FOR JRAI ETHNIC STUDENTS IN IA GRAI DISTRICT, GIA LAI

Tóm tắt:

Bài viết này tập trung trình bày về thực trạng dạy học (DH) Luyện từ và câu cho học sinh dân tộc (HSDT) Jrai tại huyện Ia Grai Gia Lai. Bài báo nêu bật các kết quả đã khảo sát được về nhận thức của giáo viên đối với vấn đề DH Luyện từ và câu cho học sinh tiểu học (HSTH) dân tộc Jrai; chất lượng dạy học Luyện từ và câu trong môn Tiếng Việt hiện nay cho HSDT Jrai; đánh giá của giáo viên về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố khách quan đến chất lượng học Tiếng Việt của học sinh dân tộc Jrai hiện nay; những khó khăn giáo viên thường gặp trong quá trình dạy học cho học sinh dân tộc Jrai và mức độ giáo viên sử dụng những biện pháp/ phương pháp/ cách thức trong dạy học Luyện từ và câu cho học sinh dân tộc Jrai.

Từ khóa: từ vựng; tiếng Việt; học sinh tiểu học dân tộc thiểu số; dạy ngôn ngữ thứ hai; Jrai.

Abstract:

This report is aimed at presenting some our own thoughts about situation of teaching Words & Sentences Practice to Jrai ethnic students in Ia Grai District, Gia Lai. The article highlights the results of the survey on teachers' awareness of the problem in teaching Words & Sentences practice to the Jrai ethnic minority students; the quality of teaching and learning words and sentences in current Vietnamese subject for Jrai ethnic students; the evaluation of teachers about the impact of objective factors on the quality of Vietnamese language learning of Jrai ethnic students; the difficulties that teachers are confronting whil teaching Jrai ethnic students and the frequency that measures/ approaches/ techniques are applied to learn words and sentences for Jrai ethnic students.

Keywords: vocabulary; Vietnamese; ethnic minority students; teaching second language; Jrai.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
117A(04) - 20158301-11-15
24(03)- 20126415-09-12