SỬ DỤNG TÀI LIỆU NGUYÊN BẢN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHUYÊN NGỮ TẠI MIỀN TRUNG

AUTHENTIC MATERIALS USE IN LANGUAGE UNIVERSITIES IN CENTRAL OF VIETNAM

Tóm tắt:

Bài báo với mục đích khảo sát thực trạng sử dụng tài liệu nguyên bản (TLNB) qua thăm dò ý kiến của giảng viên đang làm công tác giảng dạy ở hai cơ sở đào tạo chuyên ngữ ở miền Trung. Công việc này được thực hiện với bảng hỏi được xây dựng dựa trên cở sở lí thuyết và các câu hỏi nghiên cứu đặt ra. Bảng hỏi gồm hai phần chính. Phần thứ nhất là các thông tin liên quan đến cá nhân người trả lời bảng hỏi. Phần thứ hai nhằm tìm hiểu thực tế sử dụng TLNB trong dạy học ngoại ngữ với các nội dung như dạng TLNB đang sử dụng, kinh nghiệm trong sử dụng TLNB, việc chỉnh sửa TLNB, khó khăn và thuận lợi trong việc sử dụng TLNB. Các phân tích thống kê mô tả và suy luận cho phép làm rõ đặc trưng sử dụng TLNB trong thực tế giảng dạy ngoại ngữ và tác động của một số yếu tố như ngôn ngữ đang giảng dạy, kinh nghiệm, địa phương, học hàm học vị, vị trí công tác lên việc sử dụng này.

Từ khóa: tài liệu nguyên bản; khảo sát; bảng hỏi; giảng viên; sử dụng.

Abstract:

The article is for the purpose of surveying the situation of original materials usage (FGDs) through a survey undertaken by lecturers in two language-training institutions in the Central region. The survey is done with a questionnaire built on the basis of theory and research questions. The questionnaire consists of two main parts. The first part is information related to individual who answers the questionnaire. The second part is to understand the actual use of FGDs in teaching foreign languages, which refers to the contents such as the usage of information about the use of information, the use of FGDs, difficulties and advantages in using FW. Descriptive and deductive statistical analyses allow clarification of the characteristics of using RWs in the reality of teaching foreign languages and the impact of a number of factors such as the language being taught, experience, local, academic learning position, working position on this use.

Keywords: Authentic material; survey; questionnaire; lecturer; use.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng