SỬ DỤNG CÂU HỎI NHẬN THỨC TRONG DẠY HỌC SINH HỌC Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

USING COGNITIVE QUESTIONS IN TEACHING BIOLOGY IN HIGH SCHOOL

Tóm tắt:

Câu hỏi (CH) là một công cụ không thể thiếu được trong dạy học. Đặt CH là một việc làm thường xuyên được giáo viên (GV) sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. CH như là một công cụ logic để tổ chức, điều khiển học sinh (HS) hoạt động nhận thức. Hoạt động nhận thức được kích thích bởi CH sẽ đưa lại cho chủ thể nhận thức những sản phẩm trí tuệ toàn diện về kiến thức, kĩ năng tư duy, kĩ năng thực hành vận dụng và cả về thái độ. CH vừa là yếu tố kích thích nhận thức vừa là sản phẩm của nhận thức. Tuy nhiên, trong dạy học CH vẫn chưa được sử dụng và khai thác hết bản chất triết lí của nó. Bài viết này nhằm phân tích vai trò của CH nhận thức trong dạy học dưới góc độ là của người dạy - GV. Từ đó, có cái nhìn toàn diện hơn về giá trị của CH để có thể vận dụng một cách tối ưu trong dạy học Sinh học ở trường Trung học phổ thông.

Từ khóa: câu hỏi; câu hỏi nhận thức; dạy học; phương tiện dạy học.

Abstract:

Questions are an indispensable tool in teaching. Making a question is a routine which is regularly used by teachers for many different purposes. Question is used as a logical tool to organize and control student’s cognitive activities. The cognitive activity, which is stimulated by questions, deliveries to subject an awareness of comprehensive intellectual products about knowledge, thinking skill, practical skill and attitude. Question is used as a cognitive stimulus and a product of awareness at the same time. However, in teaching, question has not been used and entirely exploited its natural philosophy. This article aims to analyze the role of cognitive skill in teaching under the perspective of teacher. Thereby, a more comprehensive view of question's value can be applied optimally in teaching Biology in high school.

Keywords: question; congnitive question; teaching; teaching tool.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng