NHÂN VẬT NỮ TRONG TIỂU THUYẾT CÁC NHÀ VĂN NỮ VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI TỪ GÓC NHÌN GIỚI

FEMALE CHARACTERS IN NOVELS OF COMTEMPORARY VIETNAMSESE FEMALE WRITERS FROM GENDER

Tóm tắt:

Nhân vật văn học là phương diện thể hiện quan niệm nghệ thuật và lí tưởng thẩm mĩ của nhà văn về con người. Trong tiểu thuyết đương đại Việt Nam, các nhà văn nữ đã khắc họa một thế giới nhân vật như là một mã nghệ thuật để khẳng định nữ quyền. Ở đó, người phụ nữ trở thành đối tượng thẩm mĩ trung tâm. Dấu ấn nữ quyền trong tiểu thuyết nữ thể hiện ở việc gìn giữ và khẳng định được cá biệt nữ, sự sáng tạo khác biệt trong tương quan với “nam quyền”. Từ góc nhìn giới, với sự hóa thân, các nhà văn nữ thấu cảm bi kịch phụ nữ, chối bỏ định kiến giới - nguyên nhân của bất bình đẳng giới, đồng thời khẳng định thiên tính nữ và khẳng định bình quyền.

Từ khóa: nhân vật nữ; giới; văn hóa duy dương vật; thiên tính nữ.

Abstract:

Literary character is the aspect of expressing the artistic conceptions and aesthetic ideal of the writer about people. In Vietnamese contemporary novels, female writers describe a world of characters as an art code to assert feminism. There, the woman becomes the central aesthetic object. Feminist imprints in female novels represent the preservation and affirmation of special character of women, the difference in creativity in relation to “men's rights”. From a gender perspective, with the incarnation, female writers empathize with women's tragedy, deny gender stereotypes - the cause of gender inequality, and state the femininity and their rights.

Keywords: female characters; gender; penile culture; female divinity.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng