NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP ĐIỆN HOÁ HỢP CHẤT CuTCNQF VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH XÚC TÁC CỦA NÓ

ELECTROCHEMICAL SYNTHESIS OF CuTCNQF AND EVALUATION OF ITS CATALYTIC ACTIVITIES

Tóm tắt:

Các thí nghiệm cực phổ vòng tuần hoàn được sử dụng để nghiên cứu các quá trình oxi hoá khử thứ nhất TCNQF0/- xảy ra trong dung dịch có chứa TCNQF và [Cu(MeCN)4]+. Các thí nghiệm đã cho thấy quá trình khử này có thể được theo dõi mà không chịu ảnh hưởng của quá trình khử thứ hai. Trong quá trình quét thế, sự hình thành của chất rắn CuTCNQF đã được ghi nhận khi nồng độ của TCNQF và [Cu(MeCN)4]+ là 8,0 mM. Đặc biệt, trong quá trình thực nghiệm đã nhận thấy sự hình thành của hai pha khác nhau của CuTCNQF với bằng chứng là sự xuất hiện của một sóng cực phổ không thuận nghịch. Hợp chất mới này đã được tổng hợp bằng phương pháp hoá học và điện hoá và được khảo sát tính chất bằng phương pháp phổ IR và Raman. Không giống các dẫn xuất flo khác, khả năng xúc tác của CuTCNQF đối với hệ oxi hoá khử Fe3+/S2O82- không cao. Vận tốc phản ứng này khi có mặt CuTCNQF chỉ tương đương với CuTCNQ pha II.

Từ khóa: TCNQF; [Cu(MeCN)4]+; cực phổ vòng tuần hoàn; điện hoá học; kết tinh điện hoá.

Abstract:

Cyclic voltammetry experiments were conducted to investigate the first TCNQF0/- reduction processes occurring in solutions containing TCNQF and [Cu(MeCN)4]+ . The experiments showed that this process could be monitored without any interference from the second one. During this process, the formation of the solid CuTCNQF was recorded at a concentration of 8.0 mM for TCNQF and [Cu(MeCN)4]+. Noticeably, during the experiments, the generation of two different morphologies of CuTCNQF was observed via an additional irreversible CV wave. This material was successfully synthesized chemically and electrochemically and was characterized using the IR and Raman spectroscopy. CuTCNQF, unlike other fluoro derivatives, did not possess good catalytic activity on Fe3+/S2O82- redox reaction. The reaction rate with the presence of CuTCNQF was as slow as it was in the presence of CuTCNQ phase II.

Keywords: TCNQF; [Cu(MeCN)4]+; cyclic voltammetry; electrochemistry; electrocrystallization.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
137(01).2020730-03-20
237(01).20205430-03-20
336(05).20196730-12-19
436(05).2019930-12-19
536(05).2019130-12-19
633(02).2019730-06-19
731(05).20181330-12-18
830(04).20182730-12-18
929A(03).20184430-09-18
1029A(03).20186130-09-18
1129A(03).20186630-09-18
1229A(03).20181730-09-18
1329A(03).201811130-09-18
1429A(03).20185330-09-18
1529B(03).20184730-09-18
1629B(03).20185930-09-18
1729B(03).20187430-09-18
1829B(03).20189830-09-18
1929B(03).201810430-09-18
2029B(03).201811030-09-18
2129A(03).201813030-09-18
2228(02).201811830-06-18
2327(01).201810030-03-18
2427(01).20185230-03-18
2527(01).2018130-03-18
2626(05).20178730-12-17
2725(04).20174330-12-17
2825(04).20175730-12-17
2924(03).20179330-09-17
3020(03).20162830-09-16
3120(03).201611330-09-16
3219(02).20165430-06-16
3318(01).20169230-03-16
3417B(04) - 201510930-12-15
3510(01) - 2014115-04-14