KÝ HIỆU HỌC VĂN BẢN VÀ MỘT SỐ THÀNH TỰU NGHIÊN CỨU KÝ HIỆU HỌC TRONG PHÊ BÌNH VĂN HỌC Ở VIỆT NAM

TEXTUAL SEMIOTICS AND SOME ACHIEVEMENTS IN THE SEMIOTIC STUDY OF LITERARY CRITICISM IN VIETNAM

Tóm tắt:

Trong nghiên cứu này, chúng tôi muốn đặt ra tính thích đáng của ký hiệu học văn bản với vấn đề hiện đại hóa của phê bình văn học dựa trên cứ liệu phê bình văn học ở Việt Nam. Nhiều cách tiếp cận như ngôn ngữ học văn bản, ngôn ngữ học tâm lý về văn bản, tâm lý học tri nhận về phân tích văn bản đã nỗ lực đưa ra các mô hình kiến giải. Bằng việc sử dụng các khái niệm cơ bản của ký hiệu học văn bản, bài báo phân tích một số thành tựu của phê bình ký hiệu học ở Việt Nam. Điều đó có thể mở ra một số hướng nghiên cứu tiềm năng. Mục đích của bài viết này, một mặt, đặt các quan hệ cho các cách tiếp cận ký hiệu học văn bản (ở đây là văn bản văn học), mặt khác, phân tích những văn bản phê bình liên quan đến phạm vi lý thuyết.

Từ khóa: ký hiệu học văn bản; ký hiệu học biểu tượng; ngữ nghĩa học văn bản; ký hiệu thẩm mỹ; hình tượng văn học.

Abstract:

In this study, we wish to point out the relevance of textual semiotics to the modernization of literary criticism based on its corpus in Vietnam. Many approaches such as textual linguistics, textual psycho-linguistics, cognitive psychology of text analysis have attempted to produce interpretative models. By using the basic concepts of textual semiotics, the article analyzes some of the achievements of semiotic criticism in Vietnam. That may open up some potential research directions. The purpose of this article, on the one hand, is to establish relationships for textual semiotic approaches (here, literary text), on the other hand, to analyze critical texts related to the theoretical scope.

Keywords: textual semiotics; symbolic semiotics; textual semantics; aesthetic sign; literary figure.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
136(05).20195930-12-19
226(05).20175330-12-17
323(02).20177530-06-17
422(01).20176131-03-17
511(02) - 20149920-06-14