ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở BẬC ĐẠI HỌC: MỘT TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU

APPLING INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) AND EXPERIENTIAL LEARNING IN CLIMATE CHANGE EDUCATION AT HIGHER EDUCATION: A CASE STUDY

Tóm tắt:

Giáo dục là một trong những công cụ hiệu quả nhằm nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH). Các trường đại học đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ khó khăn này. Mặc dù những tác động trước mắt và lâu dài của BĐKH đến Việt Nam rất rõ ràng nhưng có rất ít công bố liên quan đến giáo dục BĐKH ở bậc đại học. Do đó bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu ban đầu về các hướng tiếp cận trong việc dạy học BĐKH. Bài báo trình bày kết quả tác động của hai khóa học đến sinh viên sau khi tham gia. Sau đó, bài báo đưa ra những bài học kinh nghiệm dựa trên thảo luận nhóm của sinh viên và những đề xuất trên cơ sở phân tích chiến lược dạy học BĐKH hiệu quả. Những bài học kinh nghiệm và đề xuất chiến lược dạy học có thể được ứng dụng để thúc đẩy giáo dục BĐKH tại các trường đại học khác tại Việt Nam.

Từ khóa: giáo dục BĐKH; đại học; giáo trình điện tử; giáo dục trải nghiệm.

Abstract:

Education is among effective tools to build climate change (CC) resilience. Higher education institutions have a crucial role to play in such difficult tasks. Despite existing and prospective impacts of CC in Vietnam, there are very few publications related to teaching CC at a higher education level. Thus, the research was designed to present initial efforts to mainstream CC at higher education. This artice firstly presents the students’ reflections after participating in two CC training courses. Then, it draws lessons learned based on student discussion and recommendation before analyzing a teaching strategy to ensure the success of teaching CC. Those lessons learned and the teaching strategy can be applied to encourage CCE at other higher education institutions.

Keywords: climate change education; higher education; digital hybrid textbook; experiential learning.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
126(05).20177430-12-17
25(04) - 20122015-12-12