NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT KHALED HOSSEINI DƯỚI GÓC NHÌN LIÊN VĂN HÓA

The characters in Khaled Hosseini’s novels under intercultural view

Tóm tắt:

Văn học liên văn hóa dần trở thành xu thế tất yếu trong đời sống sáng tác và tiếp nhận văn chương hiện nay. Nhìn từ lí thuyết liên văn hóa, nhiều vấn đề đặt ra trong các tác phẩm như tính khác biệt, đa dạng, tính đối thoại, bình đẳng giữa hai hoặc nhiều nền văn hóa khác nhau. Khaled Hosseini cũng là một nhà văn toàn cầu, một tác giả liên văn hóa. Sáng tác của ông đã thể hiện trọn vẹn căn tính dân tộc Afghanistan truyền thống, khu biệt trong mối liên đới với nền văn hóa Tây phương hiện đại, cởi mở. Trong ba tiểu thuyết Người đua diều, Ngàn mặt trời rực rỡ, Và rồi núi vọng, Khaled Hosseini đã khắc họa thế giới nhân vật đa dạng như nhân vật tha hương, nhân vật hành trình, nhân vật chấn thương, nhân vật gắn với ý niệm lưỡng lự. Qua đó, nhà văn gửi gắm tiếng nói khác biệt, đồng vọng từ xứ sở Trung Đông đến với cộng đồng quốc tế trong bối cảnh thế giới phẳng như ngày nay.

Từ khóa: liên văn hóa; đa dạng; khác biệt; tha hương; hành trình; Khaled Hosseini.

Abstract:

Intercultural literature has become an essential way in writing and perceiving literature today. Under the view of the intercultural theory, many issues arise in works such as distinctiveness, diversity, conversations, equality between two or more different cultures. Khaled Hosseini is not only an international writer but also an intercultural author. His works fully embodies the national identity of the traditional Afghani people and the segregation in solidarity with the modern, open Western culture. In three novels “The kite runner”, “A thousand splendid suns”, “And the mountain echoed”, Khaled Hosseini portrayed the world of characters diversely such as an exile, a traveler, a wounded, characters associated with a notion of hesitation. Thereby, the writer sent a different voice, expectation from the Middle East country to the international community in the context of the flat world today.

Keywords: intercultural; diversity; difference; exile; traveler; Khaled Hosseini.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng