ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI VIỆC ĐẠT ĐƯỢC CHUẨN ĐẦU RA

The impact of students’ result assessment-evaluation on learning outcomes

Tóm tắt:

Kiểm tra - đánh giá (KTĐG) kết quả học tập của sinh viên (SV) là một trong những khâu quan trọng trong quá trình dạy học. Cá nhân mỗi người học là một cá thể độc đáo với một năng lực nhất định, giáo dục là để khơi gợi và phát huy tối đa tiềm năng của họ. Và hoạt động KTĐG là công cụ để giúp giảng viên (GV) xác định mức độ đạt được về mặt nhận thức, kĩ năng và thái độ ở người học, có tác động điều chỉnh và góp phần hoàn thiện quá trình dạy học. Mục đích của nghiên cứu là xác định mức độ ảnh hưởng của hoạt động KTĐG kết quả học tập của người học trong việc góp phần đạt được chuẩn đầu ra trong chương trình đào tạo. Kết quả khảo sát cho thấy KTĐG có ảnh hưởng đến các hình thức, phương pháp mà GV sử dụng sẽ giúp SV đạt được chuẩn đầu ra; từ đó ảnh hưởng đến SV trong công tác tổ chức học tập, thực hiện các nhiệm vụ học tập để đạt được CĐR, mục tiêu môn học cũng như giải quyết được các vấn đề dẫn đến việc chưa thành công trong môn học, chưa đạt được CĐR mong đợi,… Ngoài ra, SV được khảo sát cũng đánh giá hài lòng về hoạt động KTĐG đang được triển khai tại Trường.

Từ khóa: ảnh hưởng; chuẩn đầu ra; kết quả học tập; kiểm tra- đánh giá.

Abstract:

Assessment-Evaluation on students’ result is one of the main steps in the teaching and learning process. Each learner is a unique individual, who has a particular competency and is stimulated to discover and optimize gifted potential. Assessment-evaluation activity is a tool, which helps teacher assess the level of cognition, skill and attitude of learners, which contributes to adjusting and completing the learning and teaching process. The aim of research is to identify the level of influence of assessment-evaluation activity on students’ results, which makes a contribution to achieving standard-learning outcomes in the curriculum. Findings showed that assessment-evaluation had an influence on the methods and approaches which were applied by lecturers to enable students to obtain learning outcomes. Moreover, these methods and approaches positively impacted students on learning activities; being responsible for conducting the mission’s learning obtaining learning outcomes, goals of the curriculum; solving well the issues which possibly lead to failure on subjects. In addition, students were satisfied with assessment-evaluation activities at their schools.

Keywords: influences; learning outcomes; student results; assessment- evaluation.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng