ỨNG DỤNG MINDMAP TRONG DẠY VÀ HỌC CÁC MÔN NGÔN NGỮ HỌC (TRƯỜNG HỢP MÔN DẪN LUẬN NGÔN NGỮ HỌC)

APPLICATION OF MIND MAPS TO TEACHING AND LEARNING LINGUISTICS SUBJECTS (A CASE STUDY WITH THE SUBJECT INTRODUCTION TO GENERAL LINGUISTICS)

Tóm tắt:

Bài viết này phân tích một cách có hệ thống các vấn đề của Mindmap từ đó đề xuất ứng dụng tốt nhất trong dạy và học. Ngoài ra, thông qua ứng dụng thử nghiệm trong học phần Dẫn luận ngôn ngữ học, chúng tôi đã thấy rằng sơ đồ tư duy là một công cụ hữu ích, hỗ trợ tích cực cho cả giáo viên và người học trong việc cải thiện hiệu quả của việc giảng dạy đại học ở cả cấp độ cơ bản và chuyên sâu. Chúng tôi cũng đã tiến hành khảo sát đánh giá của người học về hiệu quả của việc sử dụng sơ đồ tư duy, qua đó, bài báo khẳng định rằng MM giúp người học hứng thú hơn đến việc học và nghiên cứu các môn Ngôn ngữ học nói chung và Dẫn luận ngôn ngữ học nói riêng, những môn học vốn dĩ có nội dung kiến thức lớn, trừu tượng và rất khó cho sinh viên học tập, thực hành và nghiên cứu chuyên sâu.

Từ khóa: sơ đồ tư duy; ngôn ngữ học; Dẫn luận ngôn ngữ học; khảo sát; đánh giá; hứng thú.

Abstract:

This article systematically analyzes the issues of Mind Maps in order to propose the best application in teaching and learning. In addition, through the experimental application of Introduction to General Linguistics, we have found that Mind Maps are a useful tool, actively supporting both teachers and learners in improving the effectiveness of university teaching at both basic and intensive levels. Through the survey of learners' evaluation of the impact of MMs, the article also affirms that MMs help learners be more interested in learning and studying linguistics in general and Introduction to General Linguistics in particular, these subjects have a large knowledge content, are abstract and very difficult for students to study, take and do intensive research.

Keywords: Mind map; teaching linguistics; empirical application; field surveys; useful tool; Introduction to General Linguistics.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
137(01).20207830-03-20
235(04).20197729-12-19
331(05).201830-12-18
430(04).20186630-12-18
525(04).20176130-12-17
617A(04) - 20156701-11-15