Đánh giá khả năng khai thác các di tích lịch sử văn hóa phục vụ phát triển du lịch ở Huyện Đảo Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

Evaluation on the possibility of exploiting historical-cultural relics for the tourism development in Ly Son islands district, Quang Ngai province

Tóm tắt:

Di tích lịch sử văn hóa là bộ phận quan trọng trong hệ thống di sản văn hóa; đồng thời nó cũng là nguồn tài nguyên quý giá để đẩy mạnh phát triển du lịch. Việc khai thác các di tích lịch sử văn hóa để phát triển du lịch không những đem lại các lợi ích kinh tế xã hội mà còn góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích lịch sử. Nghiên cứu này đã xác định toàn bộ các di tích lịch sử văn hóa của huyện đảo Lý Sơn về mặt số lượng, chất lượng, mức độ thuận lợi trong việc khai thác vào mục đích phát triển du lịch bằng hệ thống các chỉ tiêu; cũng như phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp khai thác các di tích lịch sử văn hóa phục vụ phát triển du lịch ở huyện đảo Lý Sơn một cách hợp lí và bền vững hơn.

Từ khóa: di tích lịch sử văn hóa; phát triển du lịch; di sản văn hóa; kinh tế xã hội; huyện đảo Lý Sơn.

Abstract:

Historical-cultural relics are an important part of the cultural heritage system;besides, it is also a valuable resource to boost tourism development. The exploitation of Historical-cultural relics to develop tourism not only brings socio-economic benefits, but also contributes to preserving and promoting the value of historical sites. In this study, Historical-cultural relics monuments of Ly Son island district has been identified in terms of quantity, quality and favorable level of exploitation for tourism development purposes by a system of indicators. Additionally, the result analysed the current situation, thereby, suggested some solutions to exploit Historical-cultural relics for the tourism development in Ly Son island district in a more rational and sustainable manner.

Keywords: historical-cultural relics; tourism development; cultural heritage; economy society; Ly Son island district.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
128(02).201813330-06-18
218(01).20169630-03-16
315(02) - 20158030-06-15
414(01) - 20152131-03-15
513(04) - 20141620-12-14
612(03) - 201411820-09-14
76(01) - 20136515-03-13
85(04) - 20128915-12-12
94(03)- 20124915-09-12
102(01) - 20124515-03-12
111(1) - 20114715-11-11