NGUYỄN VĂN XUÂN VÀ VẤN ĐỀ CÔNG CHÚNG VĂN NGHỆ Ở VIỆT NAM (QUA TÁC PHẨM KHI NHỮNG LƯU DÂN TRỞ LẠI)

Nguyen Van Xuan and the issue of the literature - art’s viewers in Vietnam (Through the work “When the Farman Exile Returned”)
Tác giả: ThS. Vũ Đình Anh,

Tóm tắt:

Nguyễn Văn Xuân là nhà văn, nhà nghiên cứu có nhiều ý tưởng độc đáo. Công trình “Khi những lưu dân trở lại” được viết năm 1967 là tác phẩm rất đặc sắc và ấn tượng mà lúc sinh thời ông tâm đắc nhất. Tác giả đã quan tâm sâu sắc đến vai trò tiếp nhận văn nghệ trong nghiên cứu. Khi đánh giá các hiện tượng văn nghệ như các tác phẩm, các thể loại, các giai đoạn, các khu vực…, ông luôn chú ý đến tầm quan trọng của người thưởng thức. Ông còn cho rằng, công chúng có vai trò thúc đẩy hay kìm hãm sự phát triển của văn nghệ nước nhà. Đó là những luận điểm khá mới ở thời điểm bấy giờ. Như vậy, có thể cho rằng, Nguyễn Văn Xuân là một trong những nhà văn tiên phong trong nghiên cứu về tiếp nhận văn nghệ ở Việt Nam.

Từ khóa: Nguyễn Văn Xuân; tiếp nhận văn học; độc giả; công chúng văn nghệ.

Abstract:

Nguyen Van Xuan, a writer and a researcher, has many new extraordinary ideas. “When the farman exile returned”, a very special and impressive work, was written in 1967. While researching, the author was profoundly interested in the role of perceiving literature - art. When evaluating the problems of literature - art (such as works, genres, phases, areas...), he always pays attention to concentrates on the importance of the readers. He also that viewers play a role to promote or inhibit the development the country’s literature - art. These points seemed quite new at that time. Thus, it can be said that Nguyen Van Xuan is one of the pioneers in the study of perceiving literature - art in Vietnam.

Keywords: Nguyen Van Xuan; reception of literature; the reader; the literature - art’s viewers.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng