Tác động của sáng kiến “Vành đai và con đường” đối với không gian an ninh và phát triển của Việt Nam

The impact of “Belt and Road Initiative” on Vietnam's security and development space
Tác giả: TS. Trần Văn Hùng,

Tóm tắt:

Sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc là một chiến lược lớn nhằm mở rộng không gian an ninh và phát triển (AN&PT), giúp nước này đạt được mục tiêu trở thành siêu cường thế giới. Do đó, sáng kiến này có những tác động to lớn đến không gian AN&PT của Việt Nam. Bài viết này phân tích, đánh giá những tác động tiêu cực của sáng kiến “Vành đai và Con đường” đối với không gian AN&PT của Việt Nam, từ đó rút ra một số kiến nghị chính sách cơ bản nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia.

Từ khóa: sáng kiến “Vành đai và Con đường”; Trung Quốc; Việt Nam; không gian AN&PT; tác động; kiến nghị chính sách.

Abstract:

“Belt and Road Initiative” (BRI) , a China’s grand strategy, to expand the security and development space, helping it achieve its goal of becoming a superpower in the world. Therefore, BRI has great impacts on Vietnam's (territory) security and development space. This article analyzes and evaluates the negative impacts of BRI on the security and development space of Vietnam, thereby petitioning a policy to ensure national interests.

Keywords: “Belt and Road Initiative”; China; Vietnam; security and development space; impacts; policy recommendations.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng