SỰ HÌNH THÀNH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI BABA NYONYA: PHÂN TÍCH TỪ TÁC ĐỘNG THƯƠNG MẠI GIỮA MALACCA VÀ TRUNG QUỐC TRONG THẾ KỈ XV - XVI

The formation of Baba Myonya community: an analysis on the impact of trading between Malacca and China in the century XV - XVI

Tóm tắt:

Nắm giữ vị thế hoàng kim trong hệ thống thương mại Đông - Tây vào thời trung đại, thương cảng Malacca đã thu hút rất nhiều quốc gia đến trao đổi buôn bán, trong đó có Trung Quốc. Trong suốt 2 thế kỉ thịnh đạt của vương quốc Malacca, các thương nhân người Hoa với vai trò rất lớn trong mạng lưới mậu dịch của Malaca đã tác động rất lớn đến sự biến đổi của cộng đồng cư dân địa phương. Một bộ phận thương nhân người Hoa đã kết hôn với phụ nữ địa phương dẫn đến xuất hiện cộng đồng mới với tên gọi Baba Nyonya. Trong bài viết này, chúng tôi sử dụng phương pháp phân tích các sử liệu khác nhau nhằm thảo luận về tác động của quan hệ thương mại trong vương quốc Hồi giáo Malacca với nhà Minh từ đó góp phần vào nghiên cứu lịch sử thương mại Malacca và lịch sử cộng đồng người Baba Nyonya.

Từ khóa: thương mại; Malacca; Trung Quốc; Baba Nyonya; người Hoa.

Abstract:

Located at the golden position in East-West’s trading system in the Middle Ages, Malacca trading port attracted many countries, particularly China. In the past 2 centuries of the prosperous Malacca kingdom, Chinese merchants involving in the trade network had a huge impact on the local community. A part of Chinese traders married local women that led to the formation of a new community - Baba Nyonya. In this article, we used a method of analyzing various historic documents to discuss the impact of trade relations between the Malacca Kingdom and the Ming, thereby contribute to the study of Malacca’s trade history and the history of the Baba Nyonya community.

Keywords: trading; Malacca; China; Baba Nyony; Chinese.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng