Assessment training to pre-service chemistry teachers in ‘intel-teach program’

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM HÓA HỌC THÔNG QUA HỌC PHẦN ‘CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC INTEL’

Tóm tắt:

Kiểm tra đánh giá kết quả học tập là một mắt xích trọng yếu của quá trình dạy học, với mục đích xác định mức độ đạt được mục tiêu dạy học. Tuy nhiên việc cung cấp cho sinh viên sư phạm những kiến thức và kĩ năng về kiểm tra đánh giá theo xu hướng mới đã không được chú trọng đúng mức, dẫn đến công tác kiểm tra đánh giá ở các trường phổ thông không phát huy được hiệu quả. Trong một nỗ lực nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả kiểm tra đánh giá, khoa Hóa học đưa vào giảng dạy Học phần ‘Chương trình dạy học của Intel’- một chương trình tích hợp công nghệ và dạy học theo dự án. Các kết quả nghiên cứu định tính trên 38 sinh viên năm 4 khoa Hóa học Đại học Sư phạm TP.HCM đã chứng tỏ được tính khả thi và hiệu quả của học phần này trong việc rèn luyện kĩ năng kiểm tra đánh giá cho sinh viên sư phạm.

Từ khóa: đánh giá, dạy học, chương trình dạy học của Intel, hóa học

Abstract:

Assessment of students’ achievement is a crucial part of learning and teaching procedure, which aims at finding out the extent to which learning objectives have been achieved. Nevertheless, pre-service teachers have not been well equipped with innovative assessment knowledge and skills, leading to ineffectiveness of the assessment phase at high schools. With the purpose of enhancing the efficiency of assessment, Chemistry Department at HCMC University of Education operates a project-based and technology-integrated course, Intel Teach Program. The study was carried out with 38 4th year chemistry student teachers using qualitative methods. The findings indicate the feasibility and validity of the Program in providing students with assessment skills.

Keywords: assessment, teaching, Intel Teach Program, chemistry

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
14(03)- 201210115-09-12