The state and orientation of management of granting diplomas – certificates in university of ducation – the university of Đa Nang

XÂY DỰNG QUI TRÌNH CÔNG TÁC QuảN LÝ CẤP PHÁT VĂN BẰNG - CHỨNG CHỈ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Tóm tắt:

Văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho người học sau khi tốt nghiệp một cấp học hoặc một trình độ đào tạo. Chứng chỉ được cấp cho người học để xác nhận kết quả học tập sau khi được đào tạo hoặc bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp. Công tác quản lý cấp phát văn bằng-chứng chỉ (VB-CC) là công tác thể hiện quyền và trách nhiệm của một cơ sở giáo dục. Từ những tình hình cụ thể, thực tế của từng cơ sở giáo dục đào tạo, công tác quản lý cấp phát VB-CC ở Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng có những tình huống bất cập xảy ra. Vì vậy, việc định hướng và xây dựng một quy trình chuẩn xác trong khâu quản lý cấp phát VB-CC là cấp thiết để việc quản lý VB-CC được chặt chẽ, thống nhất, đúng quy định của Chính phủ và Bộ Giáo dục-Đào tạo.

Abstract:

Diplomas of the national education system shall be granted to leaners after they graduate from a course or a training level. Certificates are provided for learners to recognize their studying results after finishing the training or intensive courses.The management of granting diplomas and certificates presents rights and obligations of educational institutions. From specific situations and the reality in each institution, the management of granting diplomas and certificates in University of Education – UD still carries drawbacks with it. Therefore, orientating and establishing a precise standard process in the management of granting diplomas and certificates are essential to make it strict and comprehensive, which shall abide by regalations of the government and Ministry of Education and Training.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng