Survey on students’ satisfaction of teaching at university of education – the University of Da Nang

KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Tác giả: Đặng Quốc Hoè,

Tóm tắt:

Bài báo trình bày những đánh giá, nhận xét của sinh viên về công tác giảng dạy của giảng viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng trên các nội dung về kiến thức giảng dạy, phương pháp giảng dạy, phương tiện và tài liệu, công tác kiểm tra đánh giá, quan hệ giao tiếp giữa giảng viên-sinh viên và những nhận xét, những ý kiến đóng góp của sinh viên về hoạt động giảng dạy. Những ý kiến, đánh giá của sinh viên là nguồn cung cấp những “thông tin ngược” để giảng viên điều chỉnh và cải tiến nội dung và phương pháp giảng dạy; giúp cán bộ quản lí có những cơ sở ra những quyết định đúng đắn trong quá trình quản lý và hướng tới mục đích cuối cùng là không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường

Abstract:

This article presents students’ assessments and comments on teaching of the lecturers at University of Education - The University of Danang in terms of knowledge of teaching, teaching methods, teaching tools and teaching materials, monitoring and assessment activities, the relationship between lecturers and students and students ‘ feedbacks about teaching activities. The feedbacks of students are a source of the "contrary information" for teachers to adjust and improve the teaching content and methods and help the managing staff have the foundations to make right decisions in the management process towards the ultimate goal which is to improve the quality of training at UED continuously.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
16(01) - 20137815-03-13
21(1) - 201112615-11-11