Approaching interactive pedagogy – an oriented solution to improve teaching quality

TIẾP CẬN SƯ PHẠM TƯƠNG TÁC- MỘT HƯỚNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC

Tóm tắt:

Sư phạm tương tác là quan điểm tuy không mới nhưng ít được sử dụng trong lý luận dạy học. Tiếp cận sư phạm tương tác không chỉ là xác định chính xác các thành tố dạy học, mối quan hệ giữa các thành tố mà còn làm rõ mối tương tác giữa chúng theo hướng tối ưu nhất cho quá trình dạy học. Theo hướng tiếp cận này, tuỳ vào những môi trường dạy học khác nhau mà người dạy có những biện pháp điều chỉnh, tổ chức quá trình dạy học theo hướng phát huy tối đa tính tích cực, chủ động của người học. Hay nói cách khác, người dạy đóng vai trò là người điều khiển các tương tác dạy học để đạt được mục đích dạy học. Bài viết này giới thiệu các thành tố dạy học, mối tương tác giữa các thành tố đó và đưa ra mô hình dạy học trên cơ sở tiếp cận sư phạm tương tác.

Abstract:

Interactive pedagogy is not a new viewpoint of teaching and learning, but it is used rarely in teaching theory. The approach to interactive pedagogy is not only define exactly component parts of teaching and learning but also analyse interactions of them according to optimal aspect for teaching and learning. According to this approach, depending on various teaching conditions, teacher has measures to organise teaching process torward max promoting activity of learner. Otherwise, teacher play role as a person who control interactions to gain teaching objectives. This paper present component parts, interaction among themselves and establish a teaching model that base on interactive pedagogy view.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng