The components and distribution of earth-worms in the South West Area of the Konkakinh National Park, Gialai Province

Thành phần và phân bố của giun đất ở phía Tây Nam Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, Gia Lai

Tóm tắt:

Đã phát hiện được 24 loài và phân loài giun đất thuộc 5 giống, 3 họ ở phía Tây Nam Vườn Quốc gia (VQG) Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai, trong đó có 11 loài lần đầu phát hiện tại khu vực nghiên cứu và có 6 dạng mới lần đầu tiên phát hiện ở Việt Nam. Chúng đều thuộc giống Pheretima và đang chờ thêm dẫn liệu để định tên. Đã gặp cả 3 nhóm hình thái. Phân bố của giun đất cao nhất trong sinh cảnh rừng nguyên sinh, giảm dần ở đất trồng và thấp nhất ở rừng trồng. Mùa mưa đã gặp 24 loài giun đất, mùa khô gặp 12 loài. Giun đất phân bố phong phú nhất ở độ cao từ 800m đến dưới 1.000m, thấp nhất ở độ cao trên 1.200m. Giun đất ở phía Tây Nam VQG Kon Ka Kinh có tiềm năng sử dụng lớn.

Abstract:

Twenty-four species and sub-species of earth-worms belonging to 5 varieties, 3 families have been found in the south-west of the Kon Ka King National Park, Gia Lai Province. Among them there are 11 species that were discovered for the first time in the research area and 6 new forms discovered for the first time in Vietnam. They all belong to the Pheretima species, which need more data to be named. Three morphologic groups have been founds. The highest distribution of earth-worm is in the primeval forests, the distribution decreases in cultivation land, and the lowest distribution is in the planted forests. Twenty-four species of earth-worms were found in rainy season, and 12 were found in dry season. Earth-worms can be found in the largest number in the areas that are 800-1000 metres high, the lowest number in the areas that are over 1200 metres high. The earth-worms in the the south-west of the Kon Ka King National Park have great potential of use.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
111(02) - 2014120-06-14
28(03) - 2013815-10-13
34(03)- 20122215-09-12
44(03)- 2012115-09-12
52(01) - 2012615-03-12