Essentially pseudo injective modules

MÔĐUN GIẢ NỘI XẠ CỐT YẾU

Tóm tắt:

Cho M và N là các môđun. Môđun M được gọi là N- giả nội xạ cốt yếu nếu với mọi môđun con A cốt yếu của N, với mọi đơn cấu đều mở rộng thành đồng cấu. Môđun M được gọi là môđun giả nội xạ cốt yếu nếu là giả nội xạ cốt yếu. Các tính chất cơ bản của các môđun giả nội xạ cốt yếu lẫn nhau và môđun giả nội xạ cốt yếu đã được nghiên cứu. Hơn nữa, mối quan hệ của chúng với các môđun giả nội xạ sẽ được chúng toi giới thiệu trong bài báo

Từ khóa: giả nội xạ cốt yếu, giả nội xạ

Abstract:

Let M and N be two modules. M is called essentially pseudo N-injective if any essential submodule A of N, any monomorphism can be extended to some. M is called the essentially pseudo injective module if M is essentially pseudo M-injective. In this paper, basic properties of mutually essentially pseudo injective modules and essentially pseudo injective modules are proved and their connections with pseudo-injective modules are addressed.

Keywords: essentially pseudo injective, pseudo injective

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
126(05).2017130-12-17
222(01).2017931-03-17
38(03) - 20132815-10-13
41(1) - 20113515-11-11