Về tốc độ hội tụ trong một số định lí giới hạn trung tâm theo trung bình

ON THE RATE OF CONVERGENCE IN SOME MEAN MARTINGALE CENTRAL LIMIT THEOREMS

Tóm tắt:

Cho là dãy hiệu martingale tương thích với dãy - đại số , trong đó phương sai của biến ngẫu nhiên có thể hữu hạn hoặc vô hạn. Mục đích của bài báo này là thiết lập tốc độ hội tụ trong định lí giới hạn trung tâm theo trung bình cho tổng bằng phương pháp của Bolthausen [2], Haeusler [8] kết hợp với kết quả của Röllin [10].

Từ khóa: phương sai vô hạn; định lí giới hạn trung tâm; tốc độ hội tụ; biến ngẫu nhiên; hiệu martingale.

Abstract:

Let be a sequence of martingale differences with respect to -fields , where the variance of may be finite or infinite. The aim of this article is to establish the rate of convergence in the mean central limit theorems for the sum by uniting the method of Bolthausen [2], Haeusler [8] and the result of Röllin [10].

Keywords: infinite variance; the central limit theorem; random variables; convergence rate; martingale difference.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
1
Tác giả: TS. Lê Văn Dũng
30(04).2018130-12-18
223(02).2017130-06-17
3
Tác giả: TS. Lê Văn Dũng
19(02).2016830-06-16
4
Tác giả: TS. Lê Văn Dũng
14(01) - 2015131-03-15
53(02) - 2012815-08-12
63(02) - 2012815-08-12