Dertermining total amount of zinc in argricultural soil in some areas of Da Nang city

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH TỔNG HÀM LƯỢNG KẼM TRONG ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở MỘT SỐ ĐỊA BÀN THUỘC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Tóm tắt:

Ô nhiễm đất nông nghiệp vẫn là một mối quan tâm lớn của các nhà khoa học. Lượng chất ô nhiễm tồn dư trong đất trồng sẽ tích tụ trong các sản phẩm nông nghiệp và ảnh hưởng đến sức khỏe con người qua con đường thức ăn. Hội Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ xếp Zn là một trong 13 kim loại nặng trong dòng nước thải ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Nghiên cứu qui trình phân tích tổng hàm lượng Zn trong đất nông nghiệp được đặt ra. Phương pháp Quang phổ hấp thụ nguyên tử được xem là một phương pháp ưu việt, cho độ chính xác cao. Trong nghiên cứu này một qui trình đề nghị được đánh giá, khảo sát chọn các điều kiện phân tích tối ưu trong phân tích tổng lượng Zn trong đất. Phương pháp vô cơ hóa mẫu được áp dụng. Trên cơ sở phương pháp đề nghị, các mẫu đất ở một vài vị trí ở Thành phố Đà Nẵng được chọn để phân tích, đánh giá hàm lượng Zn trong đất. Các kết quả cho thấy, hàm lượng Zn có giá trị lớn ở các khu vực gần khu công nghiệp. Tuy nhiên theo qui chuẩn Việt Nam QCVN 03:2008/BTNMT, giá trị này vẫn nằm trong giới hạn cho phép.

Từ khóa: Tổng hàm lượng Zn; phổ hấp thụ nguyên tử AAS; đất nông nghiệp; mật độ quang; kim loại nặng

Abstract:

Agricultural soil pollution has been paid much more attention by scientists. Pollutants remaining in agricultural soil for a long time will accumulate and affect humans’ health through the food chain. The United States Environmental Protection Agency has considered that Zn is one of 13 heavy metals in the waste water flow which are the serious health hazards. Studying the procedure of analyzing the Zinc content is proposed. Atomic Absorption Spectroscopy is considered a highly precise method. In this paper, a procedure of analyzing Zn is proposed to determine total amount of zinc in soil. Wet digestion method was applied. Based on this method, soil samples in some places of Danang city were chosen to analyze and determine the Zinc content. The results show that the concentration of Zn is high in the industrial zone. However, it is still well below the permissible limit according to the Vietnamese standard QCVN 03:2008/BTNMT

Keywords: total amount of Zinc, Atomic Absorption Spectroscopy, agricultural soil, absorption density, heavy metal

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
115(02) - 2015630-06-15
214(01) - 2015731-03-15