KẾT CẤU, THỂ THỨC VĂN BẢN VÀ LIÊN KẾT VĂN BẢN TRONG VĂN BẢN HỢP ĐỒNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

THE TEXTUAL STRUCTURE, FORM AND COHESION IN CONTRACTS OF TRAINING AND EDUCATION ACTIVITIES AT THE UNIVERSITY OF DANANG - UNIVERSITY OF SCIENCE AND EDUCATION

Tóm tắt:

Văn bản hợp đồng đã được nhắc đến nhiều trong các công trình liên quan đến phong cách chức năng ngôn ngữ và soạn thảo văn bản, nhưng các công trình đó chưa thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu ngôn ngữ thường được sử dụng trong các văn bản hợp đồng và các lí thuyết về cách soạn thảo văn bản hợp đồng. Về mặt lí thuyết, văn bản hợp đồng trong hoạt động giáo dục đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng là loại văn bản hành chính mang tính pháp quyền; nó vừa là đối tượng của hành chính học vừa là đối tượng của ngôn ngữ học. Bài viết nghiên cứu về kết cấu, thể thức văn bản và liên kết văn bản hợp đồng trong hoạt động giáo dục đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng với mục đích khảo sát đầy đủ hơn các dấu hiệu của phong cách chức năng ngôn ngữ hành chính trong một kiểu loại văn bản đặc thù.

Từ khóa: hợp đồng; liên kết văn bản; đào tạo; giáo dục; trường đại học sư phạm.

Abstract:

Contracts have been mentioned a lot in works related to functional stylistics and document drafting, but those works have not satisfied the need for researching linguistic characteristics in contracts and theories of contract drafting. Theorectically, contracts at The University of Danang - University of Science and Education are legal administrative documents; they are both a subject of administrative studies and a subject of linguistics. This paper presents the textual structure, form and cohesion in contracts of training and education activities at The University of Danang - University of Science and Education with a view of conducting the in-depth investigation into the signs of administrative stylistics in the typical document type.

Keywords: contracts; textual cohesion; training; education; teacher training university.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
137(01).20203930-03-20
222(01).20175531-03-17
317A(04) - 20157401-11-15
415(02) - 20155930-06-15