MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG NÓI NĂNG LIÊN QUAN ĐẾN SỐ TỪ

SEVERAL SPEECH PHENOMENA ASSOCIATED WITH NUMERALS

Tóm tắt:

Trong thực tế giao tiếp tiếng Việt vẫn tồn tại không ít hiện tượng nói năng có sự giao thoa giữa số từ với danh từ và hiện tượng giao thoa giữa các tiểu loại trong nội bộ của chúng. Vì vậy, trong bài viết, sau khi nêu lại khái niệm số từ, phân loại số từ, như đã được thừa nhận rộng rãi, chúng tôi mở rộng vấn đề, xác lập các dấu hiệu phân biệt số từ thứ tự và số từ số lượng. Từ đó, chúng tôi kiến giải ba hiện tượng nói năng liên quan đến số từ, bao gồm i) trường hợp số từ được danh hóa, như số từ số hiệu, “tên thứ” trong gia đình; ii) trường hợp tương giao giữa các tiểu loại số từ, như cách gọi các tháng trong năm, các ngày trong tháng, các thứ trong tuần, giờ giấc trong ngày; và iii) nghĩa ngữ dụng của số từ trong một kiểu câu trùng ngôn, có cấu tạo ghép.

Từ khóa: số từ; số từ số lượng; số từ thứ tự; số hiệu; trùng ngôn.

Abstract:

In the reality of communication in Vietnamese, there are still a number of speech phenomena which demonstrate interference between numerals and nouns, and interference among their internal sub-categories. Therefore, in the article, after presenting the concept of numerals and their classification as widely acknowledged, we continue to expand the problem, establish signs to distinguish between cardinal numerals and ordinal numerals. Then, we explicate three speech phenomena associated with numerals, including i) the case of nominalized numerals, such as sign numerals, family names in “serial order”; ii) the case of correlation between subtypes of numerals, like those used to call months of the year, days of the month, days of the week, hours of the day; and iii) pragmatic meanings of numerals in a kind of tautological compound sentences.

Keywords: numeral; cardinal numeral; ordinal numeral; sign numeral; tautology.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
135(04).20193829-12-19
222(01).20175531-03-17
317A(04) - 20157401-11-15
415(02) - 20155930-06-15