TÌM HIỂU GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY TIẾNG VIỆT HIỆN HÀNH VÀ VẬN DỤNG THAM KHẢO BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

STUDY ON THE CURRENT TEXTBOOKS ON VIETNAMESE FOR FOREIGNERS AND THE APPLICATION TO THE DEVELOPMENT OF TEXBOOKS ON VIETNAMESE FOR FOREIGNERS AT THE UNIVERSITY OF DANANG - UNIVERSITY OF SCIENCE AND EDUCATION

Tóm tắt:

Việc dạy và học tiếng Việt như một ngoại ngữ hiện nay ngày càng phát triển. Ngoài Việt Nam, Trung Quốc cũng là quốc gia đã tổ chức đào tạo tiếng Việt từ rất sớm và biên soạn nhiều giáo trình tiếng Việt. Bài viết này tiến hành khảo sát, tìm hiểu các bộ giáo trình giảng dạy tiếng Việt được biên soạn và đang được tổ chức giảng dạy ở các trường đại học của Trung Quốc cũng như một số giáo trình tiêu biểu tại Việt Nam. Nội dung tìm hiểu ở các phương diện: chương trình tổng thể, chủ đề nội dung bài học, cấu trúc đơn vị bài học, sự lựa chọn và phân bổ từ vựng, chủ điểm ngữ pháp, tương quan ngôn ngữ và văn hóa… Kết quả của khảo sát làm cơ sở tham khảo xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.

Từ khóa: tiếng Việt; đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài; giáo trình tiếng Việt do Trung Quốc biên soạn; chương trình; đơn vị bài học.

Abstract:

Teaching and learning Vietnamese as a foreign language is now growing not only for foreigners in Vietnam but also in many countries around the world. Besides Vietnam, China also organized teaching Vietnamese courses very early and compiled many Vietnamese textbooks. (In this article, there are surveys and studies about some typical textbooks in Viet Nam as well as the Vietnamese curriculum, which are being compiled and implemented in Chinese universities.) This article will be conducted surveys and studies of the Vietnamese language textbooks writen by Chinese authors and is being taught in Chinese universities as well as some typical textbooks in Vietnam. The content (The subjects vary among aspects) explores aspects: overall program, lesson content, lesson unit structure, choice and vocabulary distribution, grammar topics, language and cultural correlation. The results of the survey serve as a basis for reference to build a Vietnamese language program for foreigners at the University of Danang - University of Science and Education.

Keywords: Vietnamese; teaching Vietnamese for foreigners; the Vietnamese language textbooks writen by Chinese authors; program; unit.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
137(01).20207830-03-20
236(05).20194030-12-19
331(05).201830-12-18
430(04).20186630-12-18
525(04).20176130-12-17
617B(04) - 20154830-12-15
717A(04) - 20156701-11-15
817A(04) - 201510501-11-15
912(03) - 20142620-09-14
108(03) - 20138615-10-13