ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY IN VITRO ĐẾN KHẢ NĂNG PHÁT SINH PHÔI SOMA CÂY ĐINH LĂNG (Polyscias fruticosa (L.) Harms)

EFFECT OF IN VITRO CULTURE CONDITIONS ON SOMATIC EMBRYOGENESIS OF Polyscias fruticosa (L.) Harms

Tóm tắt:

Đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms) là một cây dược liệu quý chứa nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học và có giá trị kinh tế. Trong bài báo này, chúng tôi đã nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện nuôi cấy in vitro, bao gồm loại mẫu cấy: lá, cuống lá và đoạn thân và các chất điều hòa sinh trưởng (ĐHST): NAA (1-naphthaleneacetic acid), BA (6-benzylaminopurine), KIN (kinetin), TDZ (thidiazuron) và 2,4-D (2,4-dichlorophenoxyacetic acid) đến khả năng phát sinh phôi soma. Kết quả cho thấy sự phát sinh phôi soma tốt nhất khi nuôi cấy mẫu lá trên môi trường MS (Murashige và Skoog, 1962) có bổ sung kết hợp 0,5 mg/L 2,4-D và 2 mg/L KIN. Kết quả này có ý nghĩa quan trọng trong việc tái sinh và nhân giống in vitro cây Đinh lăng bằng con đường phát sinh phôi soma.

Từ khóa: Đinh lăng; nuôi cấy in vitro; phát sinh phôi soma; chất điều hòa sinh trưởng; cây dược liệu.

Abstract:

Polyscias fruticosa (L.) Harms is a valuable medicinal shrub consisting of a number of bioactive compounds in roots and is considered as a commercially valuable plant. In this study, we investigated the effects of in vitro culture conditions, which included types of culture explant such as leaf, peotile, and stem part, and plant growth regulators including NAA (1-naphthaleneacetic acid), BA (6-benzylaminopurine), KIN (kinetin), TDZ (thidiazuron), and 2,4-D (2,4-dichlorophenoxyacetic acid) on somatic embryogenesis of this plant. The results showed that the soma embryos were induced best from leaf explants cultured on the MS (Murashige và Skoog, 1962) medium supplemented with 0.5 mg/L 2,4-D and 2 mg/L KIN. These findings have an important significance in the regeneration and propagation of Polyscias fruticosa (L.) Harms via somatic embryogenesis.

Keywords: Polyscias fruticosa; in vitro culture; embryogenesis; plant growth regulator; medicinal plant.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
136(05).2019930-12-19
235(04).20191429-12-19
333(02).2019130-06-19