A study in peat activation in Lien Chieu – Da Nang with HCl solution

NGHIÊN CỨU HOẠT HOÁ THAN BÙN LIÊN CHIỂU - ĐÀ NẴNG BẰNG DUNG DỊCH HCl

Tóm tắt:

Đã xác định đặc tính của than bùn Liên Chiểu – Đà Nẵng: độ ẩm: 5.193%, hàm lượng hữu cơ: 61,55%; hàm lượng tro: 25.42%; diện tích bề mặt: 0.9551 m²/g ± 0.0376 m²/g. Cấu trúc tế vi của than bùn được đánh giá qua phổ hồng ngoại (IR), ảnh kính hiển vi điện tử quét (SEM). Điều kiện tối ưu khi tiến hành hoạt hóa than bùn bằng dung dịch axit HCl là: [HCl] = 4M, thời gian hoạt hóa = 1 giờ ; tỉ lệ than bùn (g)/dung dịch HCl (ml): 1/3. Mẫu than bùn sau hoạt hóa có độ ẩm: 19,313%, hàm lượng hữu cơ: 66,02%, hàm lượng tro: 16,56%, diện tích bề mặt: 0.9331 m²/g ± 0.0376 m²/g. Sự biến đổi cấu trúc của mẫu than bùn sau hoạt hoá được đánh giá qua phổ hồng ngoại (IR), ảnh kính hiển vi điện tử quét (SEM) và phổ phân tích nhiệt vi sai (TG/DTA).

Từ khóa: than bùn, hoạt hóa, cấu trúc, Liên Chiểu.

Abstract:

The characteristics of peat in Lien Chieu, Danang are defined: humidity: 5,193% ; organic content : 61,55%; ash content : 25,42%; surface area: 0.9551 ± 0.0376 (m²/g). The microscopic structure of peat is evaluated through IR, SEM. In addition, the optimal conditions for peat activation with HCl solution include: acid HCl concentration : 4M; activation time : 1 hour; the ratio of peat(g)/ HCl solution(ml): 1/3. The activated peat sample has the humidity level of 19.313%, organic concentration of 66,02%, ash concentration of 16,56%, surface area of 0.9331 m²/g ± 0.0376 m²/g. Changes in the structure of the peat activated is evaluated through IR, SEM, and TG/DTA

Keywords: peat, activation, structure, Lien Chieu

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
15(04) - 20122815-12-12
25(04) - 20122815-12-12
34(03)- 20123515-09-12