Using macroinvertebrates as the bio-indicators to monitor the water quality of Han river, Da Nang City, Vietnam

SỬ DỤNG ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG CỠ LỚN ĐỂ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG HÀN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Tóm tắt:

Sử dụng động vật không xương sống (ĐVKXS) cỡ lớn làm chỉ số sinh học trong quan trắc chất lượng nước sông đã được sử dụng ở một số quốc gia trên thế giới và ở một số tỉnh của Việt Nam. Phương pháp này có nhiều ưu điểm như: đơn giản; thu thập định lượng, bảo quản dễ dàng; rẻ tiền, đặc biệt là thuận lợi cho việc giám sát về sau. Kết quả quan trắc chất lượng nước sông Hàn bằng ĐVKXS cỡ lớn từ tháng 11/2010 đến tháng 3/2011 tại 6 vị trí quan trắc trên sông Hàn ở thành phố Đà Nẵng (từ cầu Đỏ đến Ngã ba Tuyên Sơn) cho thấy, chất lượng nước sông có mức ô nhiễm trung bình α (α- mesosaprobe). Kết quả này cũng phù hợp với diễn biến chất lượng môi trường qua các chỉ tiêu quan trắc lý hóa của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại khu vực nghiên cứu. Điều này có thể khẳng định việc sử dụng ĐVKXS cỡ lớn để đánh giá chất lượng môi trường nước là phù hợp với điều kiện của thành phố Đà Nẵng, góp phần bổ trợ chương trình quan trắc môi trường tổng hợp cũng như việc giám sát chất lượng môi trường một cách hệ thống và bền vững.

Từ khóa: động vật không xương sống cỡ lớn, chỉ thị sinh học, giám sát môi trường, sông Hàn

Abstract:

Using macro invertebrates as the bio-indicators to monitor the river water quality has been applied in several countries in the world and in some provinces in Vietnam. This method has many advantages such as simplicity, quantitative collection, easy maintenance, cheapness, especially convenience for monitoring. The result of monitoring the water quality of Han River based on macro invertebrates from November 2010 to March 2011 at 6 locations on the Han River in Da Nang city (from Red Bridge to Tuyen Son Bridge) shows that the river water quality is at the average pollution level of α (α-mesosaprobe). This result is consistent with the results of monitoring the water quality through the physical and chemical indicators by Ministry of Natural Resources and Environment. It can be confirmed that using large macro-invertebrates as the bio-indicators to monitor the water quality is suitable for the conditions in Da Nang city, contributing to supporting programs of monitoring the integrated environment as well as the environmental quality systematically and sustainably.

Keywords: macro invertebrates, bio-indicators, monitoring the environment, Han River

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
132(01).20191830-03-19
230(04).20182030-12-18
326(05).20177430-12-17
424(03).2017630-09-17
517B(04) - 201510330-12-15
69(04) - 201331-12-13
78(03) - 2013815-10-13
85(04) - 20122015-12-12
95(04) - 20122015-12-12
104(03)- 20122215-09-12
114(03)- 20124415-09-12
124(03)- 20124415-09-12
132(01) - 2012615-03-12
142(01) - 20122715-03-12
151(1) - 20112915-11-11
161(1) - 20112915-11-11