Study of the effect of ratio C:N on incubation time and quality of compost process from agricultural by-products

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ C:N ĐẾN THỜI GIAN Ủ VÀ CHẤT LƯỢNG PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC Ủ TỪ PHỤ PHẾ PHẨM NÔNG NGHIỆP

Tóm tắt:

Tỉ lệ C:N ban đầu trong nguyên liệu có ảnh hưởng quan trọng đến chất lượng phân ủ. Trong bài báo này, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ C:N (ở các mức 20:1, 30:1, 40:1, 50:1) đến thời gian và chất lượng phân ủ từ các nguyên liệu lục bình, rơm rạ và phân trâu bò. Kết quả thí nghiệm cho thấy, tỉ lệ C:N của nguyên liệu ở mức 30:1 là phù hợp nhất để rút ngắn thời gian ủ (45 ngày) và nâng cao chất lượng phân ủ. Nhiệt độ tối đa của khối ủ đạt 68,6oC sau 15 ngày ủ; pH cuối cùng đạt 7,45; EC cuối cùng đạt 5,45 dS/m. Hàm lượng mùn (16,7%) ở mức rất giàu. Hàm lượng đạm (1,8%) và kali (1,25%) tổng số ở mức nghèo, lân tổng số (0,48%) ở mức khá. Các chỉ tiêu ở trên là phù hợp khi sử dụng làm phân bón cho đất nông nghiệp.

Từ khóa: Lục bình, phân hữu cơ sinh học, rơm rạ, tỉ lệ C:N, vi sinh vật

Abstract:

The initial ratio C: N in materials has an important impact on the quality of compost. In this paper, we have studied the effect of ratio C: N at the levels of 20:1, 30:1, 40:1 and 50:1 on the speed and quality of compost with materials: water hyacinth, straw and manure. The results of the experiments show that the ratio C: N in materials at 30:1 is the most appropriate to increase speed and improve the quality of compost. Incubation time was shortened to 45 days. The temperature reached 68.6oC after 15 days of incubation, final pH reached 7.45, EC eventually reached 5.45 dS/m. There was a rich level of Humus content of 16.7%. The total protein content reached 1.8%, the total potassium reached 1.25% and total phosphate reached 0.48%. The above criteria are appropriate when they are used as fertilizer for agricultural land.

Keywords: Water hyacinth, compost, straw, C:N ratio, microorganism

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
136(05).2019930-12-19
219(02).20163530-06-16