Fabrication of Nano EuFeO3 with Gel-citrate method

CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANO EuFeO3 BẰNG PHƯƠNG PHÁP GEL-CITRATE

Tóm tắt:

Các mẫu EuFeO3: ∑AC/∑Mn+ = 0.8; 0.9; 1.1; 1.3; 1.5 (∑AC / ∑Mn+ : nồng acid citric / nồng độ các ion) được chế tạo thành công bằng phương pháp citrate-gel, được nung ở nhiệt độ 3000C và 5000C. Khảo sát cấu trúc bằng nhiễu xạ tia X cho thấy các mẫu hoàn toàn đơn pha và hạt có kích thước trung bình cỡ 16nm, thể tích ô cơ sở của các mẫu tăng khi nồng độ pha tạp axit citric (C6H8O7) tăng. Sự tồn tại các liên kết và trạng thái hỗn hợp hóa trị Fe3+/Fe2+ trong vật liệu được thể hiện qua kết quả đo phổ FTIR

Từ khóa: Vật liệu NANO EuFeO3, Phương pháp GEL-CITRATE

Abstract:

Samples of the compound EuFeO3: ∑AC/∑Mn+ = 0.8; 0.9; 1.1; 1.3; 1.5 with orthorhombic structure were fabricated by gel – citrate method. The Survey of X-ray diffraction has showed that all samples are the single-phase with standard orthorhombic structure of EuFeO3 and belong to the Pnma space group. The average particle size of the EuFeO3 powder is about 16 nm; lattice parameters increase as the citric acid concentration increases.The expected molecular structure and the mixture of valence Fe3+/Fe2+ of EuFeO3 are showed through the FTIR results.

Keywords: NANO EuFeO3, GEL-CITRATE method

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng