Alchemi framework – possibility of setting up environment and developing grid computing applications

ALCHEMI FRAMEWORK - KHẢ NĂNG XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN LƯỚI

Tóm tắt:

Từ tính toán lưới (TTL – Grid Computing) đến điện toán mây (Cloud Computing) ngày nay không còn là một giải pháp hàn lâm hay thử nghiệm. TTL cho phép ảo hóa các chức năng tính toán phân tán cũng như các nguồn xử lý, băng thông mạng và khả năng lưu trữ. TTL cho phép người sử dụng và các ứng dụng truy cập thông suốt vào các tính năng điện toán rộng lớn [1]. Với những tiến bộ quan trọng về phần mềm triển khai, người ta hy vọng TTL sẽ đem sức mạnh của một siêu máy tính tới tất cả người dùng PC đơn lẻ trên thế giới. Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu các khả năng xây dựng nền tảng cho môi trường TTL, các kỹ thuật phát triển ứng dụng và triển khai lưới tính toán trên nền NET-Base Alchemi Framework.

Từ khóa: alchemi framework, tính toán lưới, điện toán mây, dịch vụ lưới, dịch vụ web

Abstract:

Grid Computing as well as Cloud Computing is not still an academic or pilot solution. Grid computing allows virtual ciphertext of distributed computing functions such as processing sources, network bandwidth and storage capacity. Users and applications are permitted to access enlarged computing functions smoothly. With advanced improvements of the deployed software, it is hoped that the power of super computers will be brought to everyone who uses PC. In this article, we will introduce possibilities of the foundation for Grid Computing environment, techniques for development of applications and deployment of Grid computing on NET-Base Alchemi Framework.

Keywords: alchemi framework, grid computing, cloud computing, grid service, web service.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng