King Hung in the mind and behavior of Vietnamese people

QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG TRONG TÂM THỨC VÀ HÀNH XỬ CỦA NGƯỜI VIỆT

Tóm tắt:

Thật hiếm có một quốc gia nào trên thế giới lại có chung một ngôi đền thờ Tổ và hằng năm cả dân tộc đều hành hương về ngôi Đền Tổ ấy để tưởng nhớ Tổ tiên mình (các vua Hùng) như Việt Nam ta. Nếu như phong tục hành hương về cội nguồn của nhiều dân tộc trên thế giới thường mang tính tôn giáo (như người theo đạo Phật tìm đến Tây Trúc, Người theo đạo Cơ đốc Giáo tìm về Jerusalem, Người theo đạo Hồi tìm về Mecca…) thì đây, người Việt hằng năm lại hành hương về đất Tổ với tấm lòng thờ phụng Tổ tiên. Từ một nhân vật huyền thoại, Hùng Vương đã trở thành một nhân vật lịch sử, thành Quốc tổ. Đó là cả hành trình đi tìm cội nguồn của dân tộc Việt. Và trên hành trình đó, trải qua bao biến cố, thăng trầm của lịch sử, Quốc tổ Hùng Vương trong tâm thức và hành xử của người Việt ngày càng hiện lên đậm nét

Từ khóa: Quốc tổ Hùng Vương, thờ phụng Tổ tiên, cội nguồn, tâm thức, hành xử

Abstract:

It is very hard to find the same country in the world having a common ancestor temple as Vietnam and every year the whole nation makes a pilgrimage to this common ancestor temple to pay tribute to the ancestor (Hung kings). If the customary pilgrimage to the origin in many nations around the world is often associated with religion (For example, Buddhists try to get to India, Christians wish to find Jerusalem, Muslims desire to find the Mecca...), every year the Vietnamese go on a pilgrimage to the ancestral land with the heart of ancestral worship. From a legendary figure, King Hung became a historical figure, a national ancestor. It is the journey to find the origin of Vietnamese people. And on that journey, through many events, ups and downs of history, King Hung in the mind and behavior of Vietnamese people appear increasingly bold.

Keywords: King Hung, ancestral worship, origin, mind, behavior

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
18(03) - 20133815-10-13
27(02) - 20137815-06-13
36(01) - 20133815-03-13
44(03)- 20125715-09-12