The fights to protect the Trabong revolutionary Base in the Anti –American war (1959-1965)

ĐẤU TRANH BẢO VỆ CĂN CỨ TRÀ BỒNG TRONG K. CHIẾN CHỐNG MỸ (1959 – 1965)
Tác giả: Trần Thuý Hiền,

Tóm tắt:

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Trà Bồng là vùng căn cứ cách mạng ở miền núi Quảng Ngãi được hình thành từ rất sớm. Để bảo vệ vững chắc khu căn cứ này, đặc biệt là trong giai đoạn 1959 - 1965, giai đoạn Mỹ ngụy tập trung đánh phá ác liệt, Đảng bộ và quân dân Trà Bồng đã chủ động, tích cực xây dựng lực lượng vũ trang, tổ chức các cuộc chiến đấu ngoan cường, bẻ gẫy nhiều cuộc càn quét lớn của địch. Quá trình đấu tranh bảo vệ căn cứ Trà Bồng chứng minh đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn của Đảng được vận dụng sáng tạo, linh hoạt ở vùng căn cứ địa cách mạng miền núi

Từ khóa: Trà Bồng, kháng chiến chống Mỹ, đường lối, đấu tranh, căn cứ cách mạng

Abstract:

During the anti-American war, Tra Bong was an early-formed revolutionary base in the mountainous area of Quang Ngai Province. In order to successfully protect this base, especially in the 1959-1965 period when the US Army and the South Vietnam Army intensified their fierce attacks in this area, the Communist Party Committee, the army and the people of Tra Bong actively developed armed forces, organized resilient fights and broke many large-scale raids launched by the enemy. The fight to protect Tra Bong base proved that the plausible strategy of people’s war chosen by the Communist Party of Vietnam was applied creatively, flexibly in the revolutionary base in the mountainous areas.

Keywords: Tra Bong, Anti-American War, Strategy, fighting, revolutionary base

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
11(1) - 20116015-11-11