A study on the physical properties of the PZT – PMN – PSN material and application to fabricate the disk-shaped piezoelectric transformer

Nghiên cứu tính chất vật lý của hệ vật liệu PZT – PMN – PSN và ứng dụng chế tạo biến thế áp điện dạng đĩa

Tóm tắt:

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu cấu trúc, vi cấu trúc, tính chất áp điện hệ vật liệu PZT – PMN – PSN và sử dụng hệ vật liệu này để chế tạo biến thế áp điện dạng đĩa. Sự phụ thuộc của các tính chất biến thế áp điện vào tỉ số diện tích của điện cực vào/ra đã được khảo sát. Biến thế áp điện có bán kính 22mm và chiều dày 1.9mm có tỉ số diện tích điện cực vào/ra là 2.6 có công suất lớn nhất, 14W. Khi có trở tải, hiệu suất cực đại của biến thế xấp xỉ 95% và khuếch đại điện áp cực đại là 7.5. Biến thế có thể ứng dụng cho các thiết bị chấn lưu áp điện và các mạch cung cấp nguồn cho các mạch điện tử khác.

Abstract:

In this paper, we show the results of study of structure, microstructure, piezoelectric properties of the PZT – PMN – PSN ceramic and fabricate a disk-shaped piezoelectric transformer based on PZT – PMN - PSN ceramic. The dependence of piezoelectric properties on the ratio of input and output area electrodes were investigated. The transformer with diameter of 22 mm and thickness of 1.9 mm having the ratio of input and output area electrodes was 2.6 had maximum output power of 14W. With the matching load, its maximum efficiency was 95%, and maximum voltage gains was 7.5. It has potential to be used in piezoelectric ballast and power supply units in other electronic circuits.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng