The features of farm land situations in the area along Han River in early XIX through the study of land register document under Nguyen Dynasty

VÀI NÉT VỀ TÌNH HÌNH RUỘNG ĐẤT Ở VÙNG VEN SÔNG HÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VÀO ĐẦU THẾ KỶ XIX QUA NGHIÊN CỨU ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN
Tác giả: Phan Văn Thiệu,

Tóm tắt:

Vào đầu thế kỷ XIX, tình hình tư hữu ruộng đất diễn ra phổ biến trên phạm vi cả nước, đặc biệt là ở Nam Bộ. Trong khi đó ở khu vực Trung Trung Bộ, mặc dù vấn đề tư hữu ruộng đất khá phổ biến nhưng vẫn còn một tỷ lệ đáng kể ruộng đất công. Ở vùng ven sông Hàn thành phố Đà Nẵng, tình hình ruộng đất vào đầu thế kỷ XIX được phản ánh khá rõ nét trong địa bạ triều Nguyễn. Về cơ bản ở đây vẫn tồn tại hai hình thức sở hữu ruộng đất là sở hữu công và sở hữu tư. Tuy vậy, do những hoàn cảnh và điều kiện cụ thể khác nhau tình hình ruộng đất ở khu vực ven sông Hàn có một vài nét khác biệt so với các vùng khác trong cả nước bài viết đi sâu về tình hình ruộng đất ở khu vực này nhằm tìm sự lý giải cho một số vấn đề về kinh tế, xã hội liên quan.

Từ khóa: ruộng đất, sở hữu, công điền, công thổ, tư điền, tư thổ.

Abstract:

In early nineteenth century, private ownership of farm land spread nationwide, especially in the Southern Region. In spite of this situation, farm land under public-ownership in the Central Region accounted for a significant proportion. In the area along Han river in Da Nang City, the situation of farm land in early nineteenth century was clearly reflected in Land register document under Nguyen Dynasty. Basically, popular forms of farm land ownership here were public and private ownership. However, different conditions here resulted in distinguished features of land ownership in comparison with other areas in the country. The land farm situation in this area is studied with a view to comprehending some related socio-economic issues.

Keywords: farm land, ownership, public land, public property, private property

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
17(02) - 20136115-06-13