Ho Chi Minh ideology of “ growing humans” and the communist party ‘s application in the present phase

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHIẾN LƯỢC “TRỒNG NGƯỜI” VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Tóm tắt:

Tư tưởng Hồ Chí Minh về “trồng người” là một hệ thống các quan điểm về huấn luyện, giáo dục, đào tạo, con người nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Trồng người” là chiến lược hàng đầu của cách mạng Việt Nam, nhằm để đáp ứng yêu cầu của cách mạng, và chuẩn bị cho tương lai. “Trồng người” là xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện đức tài, trong đó đạo đức là nền tảng. “Trồng người” là một sự nghiệp cách mạng lâu dài, gắn với chiến lược và chính sách phát triển kinh tế, xã hội. Tư tưởng Hồ Chí Minh về “trồng người” là tài sản tinh thần quý báu của dân tộc ta. Vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người, Đảng và Nhà nước ta đã xây dựng chiến lược phát triển con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đó là tổng thể những chủ trương, chính sách, giải pháp của Đảng nhằm xây dựng, hoàn thiện nhân cách con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

Từ khóa: tư tưởng Hồ Chí Minh, chiến lược, vận dụng của Đảng ta

Abstract:

Ho Chi Minh Ideology of “ growing humans” is the system of viewpoints on training, educating humans in order to serve the cause of building and protecting the nation. “Growing humans” is the primary strategy of the Vietnamese Revolution, which not only meets the requirements of the Revolution but also prepares for the future.“Growing humans” is creating Vietnamese people developing their whole virtues, of which morality is the foundation.“Growing humans” is the permanent revolutionary cause associated with the strategy and policy on socio economic development. Ho Chi Minh Ideology of “growing humans” is our nation’s precious spiritual asset. Applying Ho Chi Minh Ideology wisely, The Party and the State have introduced the strategy to develop Vietnamese people in the period of accelerated industrialization and modernization.It is the Party’s general policy,measure to build, perfect the Vietnamese ‘s personalities to meet the requirement on the development of the country in the new age.

Keywords: Ho Chi Minh Ideology, Strategy, The communist Party ‘s application

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
125(04).20179430-12-17
211(02) - 201410520-06-14
31(1) - 20118915-11-11